STRONA GŁÓWNA » Podatki i opłaty

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 1 z 6

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 31 stycznia 2018 r. - godz. 15:07

Link do ostatniej wersji artykułu: Podatki i opłaty

Numer rachunku do dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat:

21 8931 0003 0600 0824 2040 0002
Gmina Długosiodło
Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Uchwała Nr XXV/278/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Do pobrania:
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - osoby prawne

Podatek rolny – osoby prawne

Na podstawie art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Uchwała Nr XXV/277/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło

Do pobrania:
Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - osoby prawne

Podatek leśny – osoby prawne

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Do pobrania:
Deklaracja na podatek leśny (DL-1)- osoby prawne

Zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o podatku rolnym, informację o podatku leśnym sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ust. 4 ustawy o podatku rolnym oraz art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym.

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Do pobrania:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - osoby fizyczne
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)- osoby fizyczne
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - osoby fizyczne

Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy w terminie I rata – do 15 luty; II rata – do 15 września

Uchwała Nr XXV/279/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło

Do pobrania:
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Długosiodło uprzejmie informuje rolników, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340) producentowi rolnemu przysługuje zwrot podatku.

I tura

W dniach od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. w pokoju nr 11 będą przyjmowane wnioski wraz z załączonymi fakturami zakupu oleju napędowego, wystawionymi w dniach od 01.08.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

II tura

W dniach od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. w pokoju nr 11 będą przyjmowane wnioski wraz z załączonymi fakturami zakupu oleju napędowego, wystawionymi w dniach od 01.02.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

Druki wniosków są udostępnione w pokoju nr 11 oraz poniżej

Do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Oświadczenie

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych Podstawa prawna Art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Do pobrania:
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej
Oświadczenie o stanie majątkowym

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-06-16 godz. 16:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 889 883

Liczba pojedynczych informacji:
3 342

Liczba plików (załączników):
5 767

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe