Uchwała nr: XXVIII/326/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 13 września 2018 r. - godz. 10:47

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/326/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

§ 1.

 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło w granicach administracyjnych.
 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
  1. Część tekstowa:
   1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło; część I - Uwarunkowania rozwoju – stanowiący załącznik nr 1,
   2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło; część II - Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna – stanowiący załącznik nr 2,
   3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło; część III - Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium – stanowiący załącznik nr 5;
  2. Rysunki studium:
   1. Załącznik graficzny nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło; część I - Uwarunkowania rozwoju” w skali 1:10 000 – stanowiący załącznik nr 3,
   2. Załącznik graficzny nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło; część II - Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna” w skali 1:10 000 – stanowiący załącznik nr 4;
  3. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Długosiodło w sprawie nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło (tekst) – stanowiący załącznik nr 6.

§ 2.

Traci moc „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło" przyjęte uchwałą nr IV/20/2002 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 6)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-07-24 godz. 12:50

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
8 092 683

Liczba pojedynczych informacji:
4 352

Liczba plików (załączników):
8 058

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe