Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr XIII/140/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/139/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5
Uchwała Nr XIII/138/2020 z dnia 2020-02-14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/137/2020 z dnia 2020-02-14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/136/2019 z dnia 2019-12-16 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018 - 2019 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaci
Uchwała Nr XII/135/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany Uchwały NR X/94/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Uchwała Nr XII/134/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XII/133/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2030
Uchwała Nr XII/132/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr XII/131/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr XII/130/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XII/129/2019 z dnia 2019-12-16 zmieniająca uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr XII/128/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XII/127/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/126/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/125/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XII/124/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XII/123/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XII/122/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
Uchwała Nr XII/121/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2019/2020
Uchwała Nr XII/120/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Wesoła do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XII/119/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Marianowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XII/118/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Marianowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XII/117/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo – ul. Słoneczna do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XII/116/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło – ul. Sosnowa do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XII/115/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kornaciska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XII/114/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowe Bosewo do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XII/113/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Uchwała Nr XI/112/2019 z dnia 2019-12-04 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr XI/111/2019 z dnia 2019-12-04 w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr X/110/2019 z dnia 2019-11-08 zmieniająca uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr X/109/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Uchwała Nr X/108/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/107/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/106/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/105/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr X/104/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr X/103/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr X/102/2019 z dnia 2019-11-08 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/354/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami sam
Uchwała Nr X/101/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr X/100/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr X/99/2019 z dnia 2019-11-08 zmieniająca uchwałę Nr X/101/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr X/98/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Długosiodle
Uchwała Nr X/97/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/86/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2020 r.
Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Uchwała Nr IX/93/2019 z dnia 2019-09-06 zmieniająca uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr IX/92/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr IX/91/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-07 godz. 12:56

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 753 425

Liczba pojedynczych informacji:
3 032

Liczba plików (załączników):
5 017