Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr XVII/180/2020 z dnia 2020-08-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XVII/179/2020 z dnia 2020-08-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XVI/178/2020 z dnia 2020-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/177/2020 z dnia 2020-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XVI/176/2020 z dnia 2020-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Nowa Pecyna”
Uchwała Nr XV/175/2020 z dnia 2020-07-17 zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/174/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2019 rok
Uchwała Nr XV/173/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2019 rok
Uchwała Nr XV/172/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2019 rok
Uchwała Nr XV/171/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2019 rok
Uchwała Nr XV/170/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XV/169/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XV/168/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Nowa Pecyna”
Uchwała Nr XV/167/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dubiecko na usuwanie skutków klęski żywiołowej
Uchwała Nr XV/166/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XV/165/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Uchwała Nr XV/164/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/163/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/162/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/161/2020 z dnia 2020-07-17 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5
Uchwała Nr XV/160/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XV/159/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
Uchwała Nr XV/158/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2020/2021
Uchwała Nr XV/157/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/156/2020 z dnia 2020-05-22 w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023
Uchwała Nr XIV/155/2020 z dnia 2020-05-22 zmieniająca Uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XIV/154/2020 z dnia 2020-05-22 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r.
Uchwała Nr XIII/153/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/152/2020 z dnia 2020-02-14 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XIII/151/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XIII/150/2020 z dnia 2020-02-14 zmieniająca uchwałę Nr X/101/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XIII/149/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XIII/148/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2030
Uchwała Nr XIII/147/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”
Uchwała Nr XIII/146/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr XIII/145/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
Uchwała Nr XIII/144/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Uchwała Nr XIII/143/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/142/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/141/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie ustalenia cen za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Kornaciskach
Uchwała Nr XIII/140/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/139/2020 z dnia 2020-02-14 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5
Uchwała Nr XIII/138/2020 z dnia 2020-02-14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/137/2020 z dnia 2020-02-14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/136/2019 z dnia 2019-12-16 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018 - 2019 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaci
Uchwała Nr XII/135/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany Uchwały NR X/94/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Uchwała Nr XII/134/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XII/133/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2030
Uchwała Nr XII/132/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr XII/131/2019 z dnia 2019-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-12-03 godz. 15:47

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 201 405

Liczba pojedynczych informacji:
3 148

Liczba plików (załączników):
5 296