Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2024 (wszystkie)

Uchwała Nr XLVI/552/2024 z dnia 2024-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7
Uchwała Nr XLV/550/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLV/549/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2024-2038
Uchwała Nr XLV/548/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLV/547/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLV/546/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Długosiodło za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
Uchwała Nr XLV/545/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2024– 2026
Uchwała Nr XLV/544/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała Nr XLV/543/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLV/542/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2024 r. do 15.04.2024 r. i od 16.10.2024 r. do 31.12.2024 r.
Uchwała Nr XLV/541/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLV/540/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLV/539/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025
Uchwała Nr XLV/538/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
Uchwała Nr XLV/537/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie wystąpienia Gminy Długosiodło z Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr XLIV/536/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Uchwała Nr XLIV/535/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Uchwała Nr XLIV/534/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLIV/533/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLIV/532/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XLIV/531/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLIV/530/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLIV/529/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo
Uchwała Nr XLIV/528/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
Uchwała Nr XLIV/527/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Uchwała Nr XLIV/526/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/385/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7 zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/457/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 lutego 2023 r.
Uchwała Nr XLIV/525/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Długosiodle na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XLIV/524/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030
Uchwała Nr XLIV/523/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025”
Uchwała Nr XLIV/522/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XLIV/521/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Uchwała Nr XLIV/520/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLIV/519/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Długosiodle.
Uchwała Nr XLIV/518/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2024 r.
Uchwała Nr XLIII/517/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała Nr XLIII/516/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Długosiodło długoterminowej pożyczki
Uchwała Nr XLIII/515/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLIII/514/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLIII/513/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaszczułty
Uchwała Nr XLIII/512/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przetycz Włościańska
Uchwała Nr XLIII/511/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka-Folwark
Uchwała Nr XLIII/510/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka-Folwark
Uchwała Nr XLIII/509/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka-Folwark
Uchwała Nr XLIII/508/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 8
Uchwała Nr XLIII/507/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLIII/506/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na poprawę efektywności energetycznej budynków w Gminie Długosiodło
Uchwała Nr XLIII/505/2023 z dnia 2023-09-14 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Długosiodle
Uchwała Nr XLII/504/2023 z dnia 2023-08-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Naprawa jezdni DP nr 4402W na odcinku o długości 320 m – od m. Nowa Pecyna w kierunku m. Lipniak-Majorat”
Uchwała Nr XLII/503/2023 z dnia 2023-08-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLII/502/2023 z dnia 2023-08-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-02-23 godz. 14:37

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 427 145

Liczba pojedynczych informacji:
4 206

Liczba plików (załączników):
7 612

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe