Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2021 (wszystkie)

Uchwała Nr XXIII/244/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/243/2021 z dnia 2021-04-09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXIII/242/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 r.
Uchwała Nr XXIII/241/2021 z dnia 2021-04-09 zmieniająca Uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXII/240/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XXII/239/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXII/238/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/237/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXII/236/2021 z dnia 2021-02-04 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/235/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długosiodło na lata 2021-2026
Uchwała Nr XXII/234/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem w drodze umowy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło w Długosiodle
Uchwała Nr XXII/233/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXII/232/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
Uchwała Nr XXII/231/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała Nr XXII/230/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXII/229/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXII/228/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXII/227/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXI/226/2021 z dnia 2021-01-20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXI/225/2021 z dnia 2021-01-20 uchylająca Uchwałę Nr XIX/217/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXI/224/2021 z dnia 2021-01-20 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.227.2020.MO z dnia 18 grudnia 2020 r.
Uchwała Nr XX/223/2021 z dnia 2021-01-15 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XX/222/2021 z dnia 2021-01-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/205/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XX/221/2021 z dnia 2021-01-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/204/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XIX/220/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długosiodło na lata 2021-2026
Uchwała Nr XIX/219/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XIX/218/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Uchwała Nr XIX/217/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XIX/216/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XIX/215/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIX/214/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021
Uchwała Nr XIX/213/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XIX/212/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/211/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2033
Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIX/209/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XIX/208/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XIX/207/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Uchwała Nr XVIII/206/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/205/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/204/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XVIII/203/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/202/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XVIII/201/2020 z dnia 2020-11-17 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018 - 2020 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaci
Uchwała Nr XVIII/200/2020 z dnia 2020-11-17 zmieniająca uchwałę Nr XIII/147/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”
Uchwała Nr XVIII/199/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Uchwała Nr XVIII/198/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/197/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XVIII/196/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Lipowa do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVIII/195/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-05-14 godz. 12:23

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 724 933

Liczba pojedynczych informacji:
3 286

Liczba plików (załączników):
5 695

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe