Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2021 (wszystkie)

Uchwała Nr XXIV/274/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło – docieplenie ścian zewnętrznych”
Uchwała Nr XXIV/273/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr XXIV/272/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/271/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/270/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXIV/269/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr XXIV/268/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/267/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/266/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/265/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk gminnych
Uchwała Nr XXIV/264/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/263/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
Uchwała Nr XXIV/262/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Blochy – ul. Wrzosowa do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXIV/261/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/260/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/259/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/258/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2021/2022
Uchwała Nr XXIV/257/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania oświaty
Uchwała Nr XXIV/256/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długosiodle
Uchwała Nr XXIV/255/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/254/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr XXIII/253/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr XXIII/252/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/251/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXIII/250/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Długosiodło na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXIII/249/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2021– 2023
Uchwała Nr XXIII/248/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie Wniesienia skargi na Opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej przekazania z dniem 1 września 2021 r. szkoły podstawowej liczącej nie więcej niż 70 uczniów osobie prawnej
Uchwała Nr XXIII/247/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/246/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle na lata 2021-2023
Uchwała Nr XXIII/245/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/223/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 stycznia roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/244/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/243/2021 z dnia 2021-04-09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXIII/242/2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 r.
Uchwała Nr XXIII/241/2021 z dnia 2021-04-09 zmieniająca Uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXII/240/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XXII/239/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXII/238/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/237/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXII/236/2021 z dnia 2021-02-04 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/235/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długosiodło na lata 2021-2026
Uchwała Nr XXII/234/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem w drodze umowy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło w Długosiodle
Uchwała Nr XXII/233/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXII/232/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
Uchwała Nr XXII/231/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała Nr XXII/230/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXII/229/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXII/228/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXII/227/2021 z dnia 2021-02-04 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXI/226/2021 z dnia 2021-01-20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXI/225/2021 z dnia 2021-01-20 uchylająca Uchwałę Nr XIX/217/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-11-26 godz. 09:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 576 287

Liczba pojedynczych informacji:
3 440

Liczba plików (załączników):
5 950

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe