Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2021 (wszystkie)

Uchwała Nr XXVI/314/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVI/313/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVI/312/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXVI/311/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVI/310/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XXVI/309/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXVI/308/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXVI/307/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXVI/306/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Uchwała Nr XXVI/305/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz wysokości stawki za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczonej do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVI/304/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXVI/303/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVI/302/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVI/301/2021 z dnia 2021-11-05 uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVI/300/2021 z dnia 2021-11-05 uchylająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXVI/299/2021 z dnia 2021-11-05 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia od odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cle rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXVI/298/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 10 lat oraz na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVI/297/2021 z dnia 2021-11-05 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2022 r.
Uchwała Nr XXV/296/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2021/2022
Uchwała Nr XXV/295/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXV/294/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXV/293/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/274/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło – docieplenie ścian zewnętrznych”
Uchwała Nr XXV/292/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXV/291/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. i od 16.10 2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała Nr XXV/290/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie ustalenia nazwy i przebiegu drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/289/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło – ul. Jaśminowa do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/288/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/287/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Budy Przetycz - Stare Bosewo do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/286/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Świerkowa do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/285/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Miła do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/284/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Grądy Szlacheckie do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/283/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Lipniak Majorat do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/282/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXV/281/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXV/280/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Augustowo do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXV/279/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Przetycz Folwark do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXV/278/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło – ul. Strumykowa do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXV/277/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXV/276/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/275/2021 z dnia 2021-09-30 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/274/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło – docieplenie ścian zewnętrznych”
Uchwała Nr XXIV/273/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr XXIV/272/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/271/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/270/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXIV/269/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr XXIV/268/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/267/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/266/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/265/2021 z dnia 2021-06-18 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk gminnych

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-01-27 godz. 08:53

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 860 306

Liczba pojedynczych informacji:
3 510

Liczba plików (załączników):
6 096

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe