Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2022 (wszystkie)

Uchwała Nr XXXVII/454/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/274/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXXVII/453/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/375/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo”
Uchwała Nr XXXVII/452/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XXXVII/451/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XXXVII/450/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVII/449/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXXVII/448/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo - Nowa Wieś”
Uchwała Nr XXXVII/447/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/415/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo - Nowa Wieś
Uchwała Nr XXXVII/446/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2023 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
Uchwała Nr XXXVII/445/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Uchwała Nr XXXVII/444/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
Uchwała Nr XXXVII/443/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXVII/442/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Dalekie do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr XXXVII/441/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXVII/440/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Uchwała Nr XXXVII/439/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XXXVII/438/2022 z dnia 2022-12-19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XXXVI/437/2022 z dnia 2022-11-22 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXVI/436/2022 z dnia 2022-11-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXXVI/435/2022 z dnia 2022-11-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXXVI/434/2022 z dnia 2022-11-22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Uchwała Nr XXXV/433/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXV/432/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XXXV/431/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXXV/430/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXXV/429/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Uchwała Nr XXXV/428/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXXV/427/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowe Bosewo do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXXV/426/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Augustowo do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXXV/425/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2023 r. do 15.04.2023 r. i od 16.10 2023 r. do 31.12.2023 r.
Uchwała Nr XXXV/424/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXV/423/2022 z dnia 2022-10-27 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Uchwała Nr XXXV/422/2022 z dnia 2022-10-27 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2023 r.
Uchwała Nr XXXIV/421/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIV/420/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/395/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla osób zajmujących stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
Uchwała Nr XXXIV/419/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/243/2021 Rady Gminy Długosiodło zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXXIV/418/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo
Uchwała Nr XXXIV/417/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXXIV/416/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXXIV/415/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo - Nowa Wieś”
Uchwała Nr XXXIV/414/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/403/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap II”
Uchwała Nr XXXIV/413/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/402/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap I”
Uchwała Nr XXXIV/412/2022 z dnia 2022-09-23 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXXIII/411/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXXIII/410/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXXIII/409/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach
Uchwała Nr XXXIII/408/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Długosiodle.
Uchwała Nr XXXIII/407/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr XXXIII/406/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2022/2023
Uchwała Nr XXXIII/405/2022 z dnia 2022-08-04 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 184

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe