Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2023 (wszystkie)

Uchwała Nr XLII/504/2023 z dnia 2023-08-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Naprawa jezdni DP nr 4402W na odcinku o długości 320 m – od m. Nowa Pecyna w kierunku m. Lipniak-Majorat”
Uchwała Nr XLII/503/2023 z dnia 2023-08-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLII/502/2023 z dnia 2023-08-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLI/501/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLI/500/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na poprawę efektywności energetycznej budynków w Gminie Długosiodło
Uchwała Nr XLI/499/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Długosiodle
Uchwała Nr XLI/498/2023 z dnia 2023-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kornaciska
Uchwała Nr XLI/497/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2022 rok
Uchwała Nr XLI/496/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLI/495/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLI/494/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2022 rok
Uchwała Nr XLI/493/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2022 rok
Uchwała Nr XLI/492/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2022 rok
Uchwała Nr XLI/491/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap III”
Uchwała Nr XLI/490/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
Uchwała Nr XLI/489/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle
Uchwała Nr XLI/488/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLI/487/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Znamiączki
Uchwała Nr XLI/486/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy Zalewne
Uchwała Nr XLI/485/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy Zalewne
Uchwała Nr XLI/484/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kornaciska
Uchwała Nr XLI/483/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Pecyna
Uchwała Nr XLI/482/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLI/481/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XLI/480/2023 z dnia 2023-06-22 w sprawie stwierdzenia nienaruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XL/479/2023 z dnia 2023-04-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XL/478/2023 z dnia 2023-04-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XL/477/2023 z dnia 2023-04-26 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIX/476/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XXXIX/475/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XXXIX/474/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Uchwała Nr XXXIX/473/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo – Nowa Wieś”
Uchwała Nr XXXIX/472/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr XXXIX/471/2023 z dnia 2023-03-29 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXXIX/470/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka Włościańska
Uchwała Nr XXXIX/469/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prabuty
Uchwała Nr XXXIX/468/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/228/2021 Rady Gminy Długosiodło w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXXIX/467/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle na lata 2023-2025
Uchwała Nr XXXIX/466/2023 z dnia 2023-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kornaciska
Uchwała Nr XXXIX/465/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIX/464/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIX/463/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIX/462/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIX/461/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXIX/460/2023 z dnia 2023-03-29 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2023 r.
Uchwała Nr XXXVIII/459/2023 z dnia 2023-02-16 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
Uchwała Nr XXXVIII/458/2023 z dnia 2023-02-16 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Uchwała Nr XXXVIII/457/2023 z dnia 2023-02-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/385/2022 Rady Gminy Długosiodło w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7
Uchwała Nr XXXVIII/456/2023 z dnia 2023-02-16 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr XXXVIII/455/2023 z dnia 2023-02-16 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-10-04 godz. 16:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 053 977

Liczba pojedynczych informacji:
4 077

Liczba plików (załączników):
7 203

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe