STRONA GŁÓWNA » Podatki i opłaty

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 4 z 11

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 12 lutego 2019 r. - godz. 09:15

Link do ostatniej wersji artykułu: Podatki i opłaty

Rodzaje podatków i opłat

Numer rachunku do dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat:

21 8931 0003 0600 0824 2040 0002
Gmina Długosiodło
Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - osoby prawne
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Podatek rolny – osoby prawne

Na podstawie art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - osoby prawne
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Podatek leśny – osoby prawne

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Deklaracja na podatek leśny (DL-1)- osoby prawne
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o podatku rolnym, informację o podatku leśnym sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ust. 4 ustawy o podatku rolnym oraz art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - osoby fizyczne
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)- osoby fizyczne
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - osoby fizyczne

Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy w terminie I rata – do 15 luty; II rata – do 15 września
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Długosiodło uprzejmie informuje rolników, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm.) producentowi rolnemu przysługuje zwrot podatku.

I tura

W dniach od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w pokoju nr 11 będą przyjmowane wnioski wraz z załączonymi fakturami zakupu oleju napędowego, wystawionymi w dniach od 01.08.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.

II tura

W dniach od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w pokoju nr 11 będą przyjmowane wnioski wraz z załączonymi fakturami zakupu oleju napędowego, wystawionymi w dniach od 01.02.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Druki wniosków są udostępnione w pokoju nr 11 oraz poniżej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Oświadczenie

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych

Podstawa prawna

Art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowej
Oświadczenie o stanie majątkowym

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 472

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe