Uchwała nr: XXV/279/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 24 listopada 2017 r. - godz. 11:29

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/279/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017r. poz. 800) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 941) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 636,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 906,00 zł,
  3. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.233,00 zł,
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.582,00 zł,
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.323,00 zł,
 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 7. od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.643,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsc – 1.964,00 zł,
 8. od pozostałych autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.704,00 zł,
  2. równej lub większej niż 22 miejsca – 2.038,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-15 godz. 13:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 342 727

Liczba pojedynczych informacji:
3 164

Liczba plików (załączników):
5 397

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe