Uchwała nr: XXV/278/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku

Dodano: 24 listopada 2017 r. - godz. 10:58

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXV/278/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 800) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,54 zł od 1 m² powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,91 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym:
   1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
   2. nie zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
    • gospodarczych nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
    • innych – 7,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na postawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem gruntów bądź ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-15 godz. 13:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 342 768

Liczba pojedynczych informacji:
3 164

Liczba plików (załączników):
5 397

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe