STRONA GŁÓWNA » SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 3 z 32

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 12 lutego 2019 r. - godz. 14:21

Link do ostatniej wersji artykułu: SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Długosiodło

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2019 r.
(miesiące: od stycznia do czerwca)

Firma wywozowa odbiera odpady w terminach przydzielonych dla konkretnych miejscowości lub ulic, z podziałem na rodzaj oddawanych odpadów.

NR REJONU MIEJSCOWOŚCI HARMONOGRAM
1 Długosiodło (bez ulicy Podborze) HARMONOGRAM Rejon 1
2 Budy-Przetycz, Przetycz-Folwark, Przetycz Włościańska, Stare Bosewo ul. Wiejska HARMONOGRAM Rejon 2
3 Stare Bosewo (bez ulicy Wiejskiej) HARMONOGRAM Rejon 3
4 Prabuty, Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański HARMONOGRAM Rejon 4
5 Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Nowa Wieś, Grądy Zalewne HARMONOGRAM Rejon 5
6-1 Olszaki, Stasin, Zygmuntowo, Adamowo HARMONOGRAM Rejon 6-1
6-2 Marianowo HARMONOGRAM Rejon 6-2
7-1 Sieczychy HARMONOGRAM Rejon 7-1
7-2 Chorchosy HARMONOGRAM Rejon 7-2
7-3 Przetycz Włościańska HARMONOGRAM Rejon 7-3
8 Jaszczułty, Dalekie, Zamość HARMONOGRAM Rejon 8
9 Kalinowo, Blochy, Augustowo HARMONOGRAM Rejon 9
10 Dębienica, Łączka, Zalas HARMONOGRAM Rejon 10
11-1 Stara Pecyna, Nowa Pecyna, Lipniak-Majorat, Nowe Bosewo HARMONOGRAM Rejon 11-1
11-2 Długosiodło, ul. Podborze HARMONOGRAM Rejon 11-2
12 Kornaciska, Małaszek, Stare Suski, Plewki, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna HARMONOGRAM Rejon 12

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
(obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.)

System gospodarowania odpadami gospodarczymi w Gminie Długosiodło zakłada podział nieruchomosci na:

(1)
Nieruchomości stale zamieszkałe
(2)
Nieruchomości zamieszkałe czasowo
(3)
Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza
wszystkie gospodarstwa domowe
znajdujące się na terenie gminy
nieruchomości letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

(1) Nieruchomości stale zamieszkałe

Każdy właściciel „nieruchomości stale zamieszkałej” jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, lub pobrać:

Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.wrotamazowsza.pl. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego (platforma e-PUAP) lub certyfikatu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego). Krótka instrukcja otwarcia elektronicznego formularza.

Uwaga.
W związku z Uchwałą nr II/29/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.; poz. 389) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty istnieje obowiązek złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej nowe stawki opłat. Deklarację należy złożyć najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.

W deklaracji wybieramy rodzaj odpadów przekazywanych do zagospodarowania: selektywne lub zmieszane.

Terminy i wysokość wnoszenia opłat obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

Termin Odpady selektywne Odpady zmieszane
Gospodarstwo domowe liczące
1 osobę
Gospodarstwo domowe liczące
2 osoby
Gospodarstwo domowe liczące
3-4 osoby
Gospodarstwo domowe liczące
5 osób i więcej
Gospodarstwo domowe liczące
1 osobę
Gospodarstwo domowe liczące
2 osoby
Gospodarstwo domowe liczące
3-4 osoby
Gospodarstwo domowe liczące
5 osób i więcej
do 15 dnia każdego miesiąca 15 zł
na miesiąc
28 zł
na miesiąc
36 zł
na miesiąc
40 zł
na miesiąc
30 zł
na miesiąc
56 zł
na miesiąc
72 zł
na miesiąc
80 zł
na miesiąc

Opłaty należy wnosić przelewem w banku lub na poczcie na adres:

Gmina Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Numer konta bankowego Gminy Długosiodło:
67 8931 0003 0600 0824 2000 0213 Uwaga. Ww. nr konta jest inny niż obowiązujący do 31 marca 2019 r.

Dokonując opłaty należy podać dokładne dane identyfikacyjne z deklaracji tj. imię, nazwisko, adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne oraz w tytule przelewu wpisać „opłata za odpady komunalne”.

Druki przelewów do wnoszenia opłat za odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Gminy w Długosiodle.

(2) Nieruchomości zamieszkałe czasowo

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło określa Uchwała Nr XXVIII/333/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku

Druk deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, lub pobrać:

Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.wrotamazowsza.pl. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego (platforma e-PUAP) lub certyfikatu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego). Krótka instrukcja otwarcia elektronicznego formularza.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku określa Uchwała Nr XXV/294/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku

Termin Odpady selektywne Odpady zmieszane
do dnia 30 czerwca tego roku, za który należna jest opłata 156 zł za rok 312 zł za rok

Opłaty należy wnosić przelewem w banku lub na poczcie na adres:

Gmina Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Numer konta bankowego Gminy Długosiodło:
67 8931 0003 0600 0824 2000 0213 Uwaga. Ww. nr konta jest inny niż obowiązujący do 31 marca 2019 r.

Dokonując opłaty należy podać dokładne dane identyfikacyjne z deklaracji tj. imię, nazwisko, adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne oraz w tytule przelewu wpisać „opłata za odpady komunalne”.

Druki przelewów do wnoszenia opłat za odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Gminy w Długosiodle.

(3) Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Informacja dla właścicieli/użytkowników nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucjonalna itp.

Właściciele/użytkownicy nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza są zobowiązani do podpisania umowy z właściwym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło.

Wykaz przedsiębiorstw
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
które są wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło znajduje się pod linkiem:
Menu → Rejestry → Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel/użytkownik nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, na żądanie właściwego organu zobligowany jest do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych.

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.; 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul. B. Prusa 66; tel./fax (29) 645-73-01.

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW
Selektywne Zmieszane
 • w worku żółtym *: metale i tworzywa sztuczne,
 • w worku zielonym *: szkło opakowaniowe,
 • w worku niebieskim *: papier,
 • w worku brązowym *: bioodpady zielone,
 • w worku szarym *: popiół
 • pozostałe odpady nie wymienione powyżej umieszczane są w pojemniku na zmieszane odpady komunalne

(patrz tabela » "Zasady właściwej segregacji")

wszystkie odpady umieszczane są
w pojemniku
Uwaga:
 • Każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w pojemnik na zmieszane odpady komunalne (bez względu na rodzaj deklaracji)
 • Worki na odpady selektywne (żółty, zielony, niebieski, brązowy, szary) dostarcza firma wywozowa.

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odbierać odpady komunalne w każdej ilości (również worki dodatkowo wystawione obok pojemników). W przypadku odpadów segregowanych pracownicy powinni pozostawić nowy worek za każdy worek napełniony odpadami. Kierowcy nie mają prawa pobierać dodatkowych opłat za odpady, nie mają również upoważnienia do udzielania informacji. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów prosimy infomować Urząd Gminy Długosiodło – tel. 29-6423654

Zasady właściwej segregacji

Worek żółty (metale i tworzywa sztuczne)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek zielony (szkło opakowaniowe)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Prosimy nie tłuc szkła. Grozi rozerwaniem worka oraz zagraża bezpieczeństwu przy odbiorze.

 • szkło stołowe - żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe,
 • lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek niebieski (papier)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Prosimy zgnieść kartony przed wrzuceniem do worka.

 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek brązowy (bioodpady zielone)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • odpady ogrodowe:
  • ściętą trawę,
  • liście,
  • drobne gałęzie,
  • chwasty,
  • małe kawałki drewna,
  • spadłe owoce,
  • odpady po owocach i warzywach
 • odpady kuchenne:
  • obierki i resztki po owocach i warzywach,
  • resztki produktów mleczarskich,
  • stary chleb,
  • fusy po herbacie i kawie z filtrem papierowym,
  • herbata ekspresowa z filtrem papierowym,
  • skorupki od jajek,
  • zepsuta żywność z wyłączeniem produktów mięsnych
 • kości,
 • mięsa,
 • płynnych resztek jedzenia,
 • odchodów zwierzęcych,
 • tkanin,
 • materiałów nieorganicznych,
 • sztucznych materiałów organicznych,
 • papieru,
 • papierosów,
 • popiołu,
 • zmiotek ulicznych
Worek szary (popiół)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • zimny popiół paleniskowy
 • gorący popiół paleniskowy

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY DŁUGOSIODŁO

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy, kto wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, ul. Poświętne 36.
PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE PRZYJMOWANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W DŁUGOSIODLE:

W/w odpady muszą być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie. Przed przekazaniem odpadów należy okazać potwierdzenie wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach PSZOK działającego w Długosiodle przy ul. Poświętne 36 zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

ODPADY BUDOWLANE

 1. Właściciel nieruchomości selektywnie zbiera i przekazuje do PSZOK odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w podziale na frakcje określone w jego regulaminie.
 2. Bezpłatnie do PSZOK można dostarczać wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę w ilości nie większej niż 240 l w ciągu jednego miesiąca.

SPRAWY PORZĄDKOWE

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone parkowanie pojazdów samochodowych.
 2. Rozpoczęcie usuwania śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów albo wystąpieniu śliskości.
 3. Śnieg i lód należy pryzmować na pograniczu chodnika i jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi

 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
  1. na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
 2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodnogruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami Regulaminu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

* Instrukcja otwarcia elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udostępnionego na portalu www.wrotamazowsza.pl

 1. Będąc na Stronie Głównej portalu www.wrotamazowsza.pl z listy: "Obecnie usługi w formie elektronicznej świadczone są przez Urzędy:" wyszukujemy Urząd Gminy Długosiodło;
 2. wybieramy link "Pokaż usługi" widniejący obok "Urząd Gminy Długosiodło;"
 3. wybieramy "Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi";
 4. Na samym dole widniejącej informacji wyszukujemy i wybieramy: "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi II_28_2018 v1_0"

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-07-24 godz. 12:50

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
8 092 705

Liczba pojedynczych informacji:
4 352

Liczba plików (załączników):
8 058

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe