Uchwała nr: II/29/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

Dodano: 21 stycznia 2019 r. - godz. 11:06

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr II/29/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

§ 1.

  1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.
  2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez jedną osobę lub zespół osób razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących.

§ 2.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

  1. od gospodarstw domowych liczących 1 osobę w wysokości 15,00 zł;
  2. od gospodarstw domowych liczących 2 osoby w wysokości 28,00 zł;
  3. od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 36,00 zł;
  4. od gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej w wysokości 40,00 zł.

§ 3.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

  1. od gospodarstw domowych liczących 1 osobę w wysokości 30,00 zł;
  2. od gospodarstw domowych liczących 2 osoby w wysokości 56,00 zł;
  3. od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 72,00 zł;
  4. od gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej w wysokości 80,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XI/130/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 948

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822