STRONA GŁÓWNA » SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 30 z 32

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 09 maja 2023 r. - godz. 14:13

Link do ostatniej wersji artykułu: SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Długosiodło

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2023 ROK
(miesiące: od stycznia do grudnia)

MIEJSCOWOŚCI HARMONOGRAM
Adamowo, Augustowo, Blochy, Budy-Przetycz, Chorchosy, Chrzczanka-Folwark, Chrzczanka Włościańska, Dalekie, Dębienica, Długosiodło, Grady Zalewne, Grądy Szlacheckie, Jaszczułty, Kalinowo, Kornaciska, Lipniak-Majorat, Łączka, Małaszek, Marianowo, Nowa Pecyna, Nowa Wieś, Nowe Bosewo, Olszaki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Plewki, Prabuty, Przetycz Włościańska, Przetycz-Folwark, Sieczychy, Stara Pecyna, Stare Bosewo, Stare Suski, Stasin, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Zalas, Zamość, Znamiączki, Zygmuntowo. HARMONOGRAM
Dodano: 22.12.2022

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System gospodarowania odpadami gospodarczymi w Gminie Długosiodło reguluje:

System gospodarowania odpadami gospodarczymi w Gminie Długosiodło zakłada podział nieruchomości na:

(1)
Nieruchomości stale zamieszkałe
(2)
Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza
oraz nieruchomości zamieszkałe czasowo
wszystkie gospodarstwa domowe
znajdujące się na terenie gminy
nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieruchomości zamieszkałe czasowo (np. w okresie letnim)

(1) Nieruchomości stale zamieszkałe

Każdy właściciel „nieruchomości stale zamieszkałej” jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji określony Uchwałą Nr XXVII/345/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku można odebrać w Urzędzie Gminy, lub pobrać:

Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://e-uslugi.wrotamazowsza.pl. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego (platforma e-PUAP) lub certyfikatu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego). Krótka instrukcja otwarcia elektronicznego formularza.

Terminy i wysokość wnoszenia opłat

Termin Odpady selektywne z kompostownikiem Odpady selektywne bez kompostownika
do 15 dnia każdego miesiąca 17 zł
na miesiąc od osoby
25 zł
na miesiąc od osoby

Opłaty należy wnosić przelewem w banku lub na poczcie na adres:

Gmina Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Numer konta bankowego Gminy Długosiodło:
67 8931 0003 0600 0824 2000 0213

Dokonując opłaty należy podać dokładne dane identyfikacyjne z deklaracji tj. imię, nazwisko, adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne oraz w tytule przelewu wpisać „opłata za odpady komunalne”.

Druki przelewów do wnoszenia opłat za odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Gminy w Długosiodle.

(2) Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza
oraz nieruchomości zamieszkałe czasowo

Informacja dla właścicieli/użytkowników nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucjonalna itp., oraz nieruchomości zamieszkałe czasowo

Właściciele/użytkownicy nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz właściciele nieruchomości zamieszkałych czasowo są zobowiązani do podpisania umowy z właściwym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło.

Wykaz przedsiębiorstw
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
które są wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło znajduje się pod linkiem:
Menu → Rejestry → Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel/użytkownik nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz właściciele nieruchomości zamieszkałych czasowo na żądanie właściwego organu zobligowany jest do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych.

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.; ul. B. Prusa 66; 07-300 Ostrów MAzowiecka, tel. 29 645-73-26.

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW
Selektywne Zmieszane
 • w worku żółtym *: metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • w worku zielonym *: szkło i odpady szklane,
 • w worku niebieskim *: papier,
 • w worku brązowym *: odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • w worku szarym *: popiół
 • pozostałe odpady nie wymienione powyżej umieszczane są w pojemniku na zmieszane odpady komunalne

(patrz tabela » "Zasady właściwej segregacji")

wszystkie odpady umieszczane są
w pojemniku
Uwaga:
 • Każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w pojemnik na zmieszane odpady komunalne;
 • Worki na odpady selektywne (żółty, zielony, niebieski, brązowy, szary) dostarcza firma wywozowa.

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odbierać odpady komunalne w każdej ilości (również worki dodatkowo wystawione obok pojemników). W przypadku odpadów segregowanych pracownicy powinni pozostawić nowy worek za każdy worek napełniony odpadami. Kierowcy nie mają prawa pobierać dodatkowych opłat za odpady, nie mają również upoważnienia do udzielania informacji. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów prosimy informować Urząd Gminy Długosiodło – tel. 29-6423657

Zasady właściwej segregacji

Worek żółty (metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek zielony (szkło i odpady szklane)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Prosimy nie tłuc szkła. Grozi rozerwaniem worka oraz zagraża bezpieczeństwu przy odbiorze.

 • szkło stołowe - żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe,
 • lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek niebieski (papier)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Prosimy zgnieść kartony przed wrzuceniem do worka.

 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe, podpaski, podkłady,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek brązowy (odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • odpady ogrodowe:
  • ściętą trawę,
  • liście,
  • drobne gałęzie,
  • chwasty,
  • małe kawałki drewna,
  • spadłe owoce,
  • odpady po owocach i warzywach
 • odpady kuchenne:
  • obierki i resztki po owocach i warzywach,
  • resztki produktów mleczarskich,
  • stary chleb,
  • fusy po herbacie i kawie z filtrem papierowym,
  • herbata ekspresowa z filtrem papierowym,
  • skorupki od jajek,
  • zepsuta żywność z wyłączeniem produktów mięsnych
 • kości,
 • mięsa,
 • płynnych resztek jedzenia,
 • odchodów zwierzęcych,
 • tkanin,
 • materiałów nieorganicznych,
 • sztucznych materiałów organicznych,
 • papieru,
 • papierosów,
 • popiołu,
 • zmiotek ulicznych
Worek szary (popiół)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • zimny popiół paleniskowy
 • gorący popiół paleniskowy

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło, traktowane są jako odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane przez okres 6 miesięcy. Wnoszenie niższych opłat może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy i wymagane jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY DŁUGOSIODŁO

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy kto wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

PSZOK znajduje się pod adresem: Długosiodło, ul. Polna 21, 07-210 Długosiodło

Godziny otwarcia PSZOK (obowiązujące od 12.12.2022)

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE PRZYJMOWANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W DŁUGOSIODLE:

 1. papier i tektura,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. bioodpady,
 6. popiół,
 7. opakowania wielomateriałowe,
 8. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 9. odzież i tekstylia,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11. niebezpieczne odpady komunalne,
 12. zużyte baterie i akumulatory,
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 14. zużyte opony,
 15. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie injekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

W/w odpady muszą być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie. Przed przekazaniem odpadów należy okazać dowód osobisty i potwierdzenie wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub kopię złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje na temat działalności PSZOK znajdują się w regulaminie PSZOK.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Długosiodło.

ODPADY BUDOWLANE

 1. Właściciel nieruchomości selektywnie zbiera i przekazuje do PSZOK odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w podziale na frakcje określone w jego regulaminie.
 2. Bezpłatnie do PSZOK można dostarczać wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę w ilości nie większej niż 240 l w ciągu jednego miesiąca.

SPRAWY PORZĄDKOWE

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone parkowanie pojazdów samochodowych.
 2. Rozpoczęcie usuwania śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów albo wystąpieniu śliskości.
 3. Śnieg i lód należy pryzmować na pograniczu chodnika i jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
 4. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
  1. na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
 2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami Regulaminu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

* Instrukcja otwarcia elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udostępnionego na portalu e-uslugi.wrotamazowsza.pl

 1. Będąc na Stronie Głównej portalu e-uslugi.wrotamazowsza.pl z listy: "Obecnie usługi w formie elektronicznej świadczone są przez Urzędy:" wyszukujemy Urząd Gminy Długosiodło;
 2. wybieramy link "Pokaż usługi" widniejący obok "Urząd Gminy Długosiodło;"
 3. wybieramy "Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi";
 4. Na samym dole widniejącej informacji wyszukujemy i wybieramy: "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI_305_2021 v01"

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 472

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 753

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe