ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 1 z 1

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 10:56

Link do ostatniej wersji artykułu: Uchwała nr V/48/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Uchwała nr: V/48/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 10:56

Ostatnio zmodyfikowano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 10:56

Uchwała Nr V/48/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Drodze położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 180, stanowiącej własność Gminy Długosiodło, nadaje się nazwę: "ul. Leśna". Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-09-22 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 999 288

Liczba pojedynczych informacji:
3 099

Liczba plików (załączników):
5 189