Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2024 (wszystkie)

Uchwała Nr I/3/2024 z dnia 2024-05-06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr I/2/2024 z dnia 2024-05-06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr I/1/2024 z dnia 2024-05-06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLVII/574/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Małaszek
Uchwała Nr XLVII/573/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego gospodarki finansowej Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLVII/572/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLVII/571/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/549/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2024-2038
Uchwała Nr XLVII/570/2024 z dnia 2024-03-18 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XLVII/569/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLVII/568/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w Gminie Długosiodło
Uchwała Nr XLVII/567/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie określenia przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Długosiodło oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Uchwała Nr XLVII/566/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLVII/565/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Uchwała Nr XLVII/564/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy Szlacheckie
Uchwała Nr XLVII/563/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy Szlacheckie
Uchwała Nr XLVII/562/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLVII/561/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7
Uchwała Nr XLVII/560/2024 z dnia 2024-03-18 w sprawie stwierdzenia nienaruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7
Uchwała Nr XLVI/559/2024 z dnia 2024-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Długosiodło za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
Uchwała Nr XLVI/558/2024 z dnia 2024-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025
Uchwała Nr XLVI/557/2024 z dnia 2024-01-29 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLVI/556/2024 z dnia 2024-01-29 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/549/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2024-2038
Uchwała Nr XLVI/555/2024 z dnia 2024-01-29 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem
Uchwała Nr XLVI/554/2024 z dnia 2024-01-29 w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVI/553/2024 z dnia 2024-01-29 w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVI/552/2024 z dnia 2024-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7
Uchwała Nr XLVI/551/2024 z dnia 2024-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"
Uchwała Nr XLV/550/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLV/549/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2024-2038
Uchwała Nr XLV/548/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLV/547/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLV/546/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Długosiodło za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
Uchwała Nr XLV/545/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2024– 2026
Uchwała Nr XLV/544/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała Nr XLV/543/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLV/542/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2024 r. do 15.04.2024 r. i od 16.10.2024 r. do 31.12.2024 r.
Uchwała Nr XLV/541/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLV/540/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2024 rok
Uchwała Nr XLV/539/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025
Uchwała Nr XLV/538/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024 roku dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
Uchwała Nr XLV/537/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie wystąpienia Gminy Długosiodło z Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr XLIV/536/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Uchwała Nr XLIV/535/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Uchwała Nr XLIV/534/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLIV/533/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XLIV/532/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XLIV/531/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Uchwała Nr XLIV/530/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Uchwała Nr XLIV/529/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo
Uchwała Nr XLIV/528/2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 578

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe