Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 2020-12-17 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/206/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/205/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/204/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XVIII/203/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XVIII/202/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XVIII/201/2020 z dnia 2020-11-17 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018 - 2020 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaci
Uchwała Nr XVIII/200/2020 z dnia 2020-11-17 zmieniająca uchwałę Nr XIII/147/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”
Uchwała Nr XVIII/199/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Uchwała Nr XVIII/198/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/197/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XVIII/196/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo – ul. Lipowa do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVIII/195/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/194/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r. i od 16.10 2021 r. do 31.12.2021 r.
Uchwała Nr XVIII/193/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/192/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/191/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2021 r.
Uchwała Nr XVIII/190/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku.
Uchwała Nr XVIII/189/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/188/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/187/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/186/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/185/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XVIII/184/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/183/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/182/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVIII/181/2020 z dnia 2020-11-17 w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XVII/180/2020 z dnia 2020-08-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XVII/179/2020 z dnia 2020-08-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XVI/178/2020 z dnia 2020-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XVI/177/2020 z dnia 2020-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XVI/176/2020 z dnia 2020-07-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Nowa Pecyna”
Uchwała Nr XV/175/2020 z dnia 2020-07-17 zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/174/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2019 rok
Uchwała Nr XV/173/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2019 rok
Uchwała Nr XV/172/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2019 rok
Uchwała Nr XV/171/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2019 rok
Uchwała Nr XV/170/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok
Uchwała Nr XV/169/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032
Uchwała Nr XV/168/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w m. Nowa Pecyna”
Uchwała Nr XV/167/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dubiecko na usuwanie skutków klęski żywiołowej
Uchwała Nr XV/166/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XV/165/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Uchwała Nr XV/164/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/163/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/162/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XV/161/2020 z dnia 2020-07-17 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 5
Uchwała Nr XV/160/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XV/159/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
Uchwała Nr XV/158/2020 z dnia 2020-07-17 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2020/2021

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-03-02 godz. 13:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 483 360

Liczba pojedynczych informacji:
3 213

Liczba plików (załączników):
5 545

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe