Obwieszczenie Wójta Gminy

Dodano: 30 sierpnia 2019 r. - godz. 08:20

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Długosiodło:

Uchwały Nr V/46/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło oraz
Uchwały Nr V/47/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło oraz
Uchwały Nr VIII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Chrzczanka Włościańska, Stare Bosewo, Blochy oraz Małaszek, obejmuje obszary zgodnie z załącznikami nr 1 – 4 do Uchwały Nr V/46/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

Sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Chrzczanka Włościańska, Lipniak Majorat, Prabuty, Budy Przetycz, Łączka, Długosiodło, Dalekie, Małaszek, Stare Bosewo oraz Nowa Wieś, obejmuje obszary zgodnie z załącznikami nr 1 – 13 do Uchwały Nr V/47/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

Sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, dotyczy zapisów tekstowych: § 21 ust. 10 pkt 3, § 22 ust. 11 pkt 3, § 23 ust. 12 pkt 3, § 24 ust. 10 pkt 3, § 26 ust. 11 pkt 3 i § 33 ust. 6 pkt 1.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, w terminie do dnia 23 września 2019 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 50 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko ww. projektów zmian planów miejscowych. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są:

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Chrzczanka Włościańska, Stare Bosewo, Blochy oraz Małaszek oraz

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Chrzczanka Włościańska, Lipniak-Majorat, Prabuty, Budy-Przetycz, Łączka, Długosiodło, Dalekie, Małaszek, Stare Bosewo oraz Nowa Wieś oraz

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło dotyczący zmian tekstowych.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło.

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie w terminie do dnia 23 września 2019 r. Wnioski mogą być wnoszone na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło (adres j.w.) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres poczty elektronicznej e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl) z dopiskiem „prognoza zmiana planu” lub „prognoza zmiana tekstu planu”, w terminie do dnia 23 września 2019 r.

Wnioski o których mowa powyżej powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer lub nazwa obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Długosiodło.

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-04 godz. 09:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 662 249

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 947