Uchwała nr: VIII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

Dodano: 27 czerwca 2019 r. - godz. 15:09

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr VIII/83/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przyjętego Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 316, poz. 10432 z dnia 24 grudnia 2004 r.).
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, o której mowa w ust. 1 obejmuje zapisy:
  1. § 21 ust. 10 pkt 3,
  2. § 22 ust. 11 pkt 3,
  3. § 23 ust. 12 pkt 3,
  4. § 24 ust. 10 pkt 3,
  5. § 26 ust. 11 pkt 3,
  6. § 33 ust. 6 pkt 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 344

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671