STRONA GŁÓWNA » ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 9 z 10

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 27 kwietnia 2023 r. - godz. 12:39

Link do ostatniej wersji artykułu: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Woda i kanalizacja w Gminie Długosiodło

Stawki opłat za pobór wody z sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej

Okres obowiązywania WODA ŚCIEKI
Stawka opłaty
za pobór wody (brutto)
za 1m3
Stawka opłaty
abonamentowej (brutto)
za 1 miesiąc
Stawka opłaty
za odprowadzanie ścieków (brutto)
za 1m3
Stawka opłaty
abonamentowej (brutto)
za 1 miesiąc
od 01.01.2020 do 03.10.2021 2.45 zł 3.02 zł 5.19 zł -
od 04.10.2021 do 03.10.2022 2.66 zł 3.08 zł 5.71 zł 3.54 zł
od 04.10.2022 do 03.10.2023 2.71 zł 3.13 zł 5.83 zł 3.62 zł
od 04.10.2023 do 03.10.2024 2.78 zł 3.24 zł 5.96 zł 3.70 zł

Stawki opłat za zrzut ścieków socjalno–bytowych dowożonych do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Długosiodło przez podmioty do tego uprawnione

Okres obowiązywania Stawka opłaty
za ścieki dowożone do oczyszczalni
za 1m3
od 14.02.2020 do 28.03.2023 7,41 zł netto + 8 % VAT
od 29.03.2023 12,00 zł netto + 8% podatku VAT

Link do Uchwały Nr XXXIX/466/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kornaciska

Sposób postępowania w przypadku przyłączania się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 1. Chcąc przyłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych w sekretariacie Urzędu Gminy.
 2. Jeśli tylko istnieją warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, zostanie wydana zgoda.
 3. Warunki techniczne określają termin, w którym należy wybudować przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.
 4. Przyłącze powinno być wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Długosiodle ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło.
 5. Wykonanie przyłącza we własnym zakresie, ale pod nadzorem konserwatora sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło
 6. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 7. Odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego zakończony jest podpisaniem protokołu odbioru, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 8. Z chwilą gdy nieruchomość jest już podłączona do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej niezwłocznie należy zgłosić się wraz z wymaganymi załącznikami do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle w celu zawarcia umowy o dostarczanie wody/odbiór ścieków.

Osoba fizyczna:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Urzędnik wyznaczy termin podpisania umowy.

Sprzedając swoją nieruchomość, należy sporządzić protokół określający stan wodomierza w momencie przekazania nieruchomości. Protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia ostatniej faktury oraz punktem wyjścia do pierwszych rozliczeń z nowym odbiorcom usług.

Sposób postępowania w przypadku sprzedaży/zakupu, wynajmu lub darowizny nieruchomości.

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży/darowizny/zakupu/wynajmu nieruchomości, konieczne jest sporządzenie pomiędzy stronami protokołu zdawczo-odbiorczego w którym należy wskazać stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela/wynajmującego.
 2. Dotychczasowy właściciel - do stanu wodomierza wskazanego na protokole obciążony zostaje dotychczasowy właściciel i zostaje rozwiązana umowa z nim o dostawę wody/odprowadzanie ścieków.

  Nowy właściciel/wynajmujący - nowy właściciel obciążony zostanie za zużycie od stanu wykazanego na protokole zdawczo-odbiorczym.

 3. Kupujący/Najemca nieruchomość ma obowiązek złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z dokumentami (ksero lub skan), które należy dostarczyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy w Długosiodle.
  • tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu)
  • protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza.

  W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć:

  • dokumenty potwierdzające numery NIP i Regon,
  • pełnomocnictwo zawarcia umowy (ewentualnie).
 4. Po dostarczeniu do Urzędu Gminy Długosiodło wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie 2. zostaje sporządzona umowa.
 5. Zmiana danych w umowie.
 6. W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np.: zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej nr telefonu, itp.) należy złożyć wypełniony wniosek o aktualizację danych w umowie, który należy dostarczyć osobiście do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle wraz z dokumentem potwierdzającym dane (np. nowy dowód osobisty).

Wszystkie wnioski są dostępne w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle oraz stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło


Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Poświętne 36
07-210 Długosiodło
tel. 29-64-23-678
tel. 576-077-055
e-mail: zgk.zb@dlogosiodlo.pl

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-10-04 godz. 16:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 054 323

Liczba pojedynczych informacji:
4 077

Liczba plików (załączników):
7 203

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe