STRONA GŁÓWNA » ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wersja nr: 3 z 13

Artykuł w wersji sprzed modyfikacji wykonanej dnia: 14 stycznia 2020 r. - godz. 12:48

Link do ostatniej wersji artykułu: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Woda i kanalizacja w Gminie Długosiodło

Stawki opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Okres obowiązywania Stawka opłaty
za pobór wody (brutto)
za 1m3
Stawka opłaty
za odprowadzanie ścieków (brutto) za 1m3
Stawka opłaty
abonamentowej (brutto)
za 1 miesiąc
od 1 stycznia 2020 r. 2.45 zł 5.19 zł 3.02 zł

Sposób postępowania w przypadku przyłączania się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 1. Chcąc przyłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych w sekretariacie Urzędu Gminy.
 2. Jeśli tylko istnieją warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, zostanie wydana zgoda.
 3. Warunki techniczne określają termin, w którym należy wybudować przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.
 4. Przyłącze powinno być wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Długosiodle ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło.
 5. Wykonanie przyłącza we własnym zakresie, ale pod nadzorem konserwatora sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło
 6. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 7. Odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego zakończony jest podpisaniem protokołu odbioru, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 8. Z chwilą gdy nieruchomość jest już podłączona do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej niezwłocznie należy zgłosić się wraz z wymaganymi załącznikami do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle w celu zawarcia umowy o dostarczanie wody/odbiór ścieków.

Osoba fizyczna:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Urzędnik wyznaczy termin podpisania umowy.

Sprzedając swoją nieruchomość, należy sporządzić protokół określający stan wodomierza w momencie przekazania nieruchomości. Protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia ostatniej faktury oraz punktem wyjścia do pierwszych rozliczeń z nowym odbiorcom usług.

Sposób postępowania w przypadku sprzedaży/zakupu, wynajmu lub darowizny nieruchomości.

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży/darowizny/zakupu/wynajmu nieruchomości, konieczne jest sporządzenie pomiędzy stronami protokołu zdawczo-odbiorczego w którym należy wskazać stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela/wynajmującego.
 2. Dotychczasowy właściciel - do stanu wodomierza wskazanego na protokole obciążony zostaje dotychczasowy właściciel i zostaje rozwiązana umowa z nim o dostawę wody/odprowadzanie ścieków.

  Nowy właściciel/wynajmujący - nowy właściciel obciążony zostanie za zużycie od stanu wykazanego na protokole zdawczo-odbiorczym.

 3. Kupujący/Najemca nieruchomość ma obowiązek złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z dokumentami (ksero lub skan), które należy dostarczyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy w Długosiodle.
  • tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, umowa darowizny, postanowienie w sprawie nabycia spadku, umowa najmu)
  • protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza.

  W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy dostarczyć:

  • dokumenty potwierdzające numery NIP i Regon,
  • pełnomocnictwo zawarcia umowy (ewentualnie).
 4. Po dostarczeniu do Urzędu Gminy Długosiodło wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie 2. zostaje sporządzona umowa.
 5. Zmiana danych w umowie.
 6. W przypadku zmiany danych zawartych w umowie (np.: zmiana nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, formy organizacyjnej nr telefonu, itp.) należy złożyć wypełniony wniosek o aktualizację danych w umowie, który należy dostarczyć osobiście do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle wraz z dokumentem potwierdzającym dane (np. nowy dowód osobisty).

Wszystkie wnioski są dostępne w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle oraz stanowią załączniki do niniejszej informacji.


Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Poświętne 36
07-210 Długosiodło
tel. 29-6423678
e-mail: zgk.zb@dlogosiodlo.pl

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-07-24 godz. 12:50

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
8 092 706

Liczba pojedynczych informacji:
4 352

Liczba plików (załączników):
8 058

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe