Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2024 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.15.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 0050.14.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie powołania Komisji Socjalnej do przyznawania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych przy Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.13.2024 z dnia 2024-01-18 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie Nr 0050.12.2024 z dnia 2024-01-17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.11.2024 z dnia 2024-01-17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót remontowo-ogólnobudowlanych.
Zarządzenie Nr 0050.10.2024 z dnia 2024-01-15 w sprawie oddania lokalu użytkowego w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 z dnia 2024-01-10 w sprawie oddania w najem budynku gastronomicznego (budynku „baru”) na czas oznaczony do 5 lat
Zarządzenie Nr 0050.8.2024 z dnia 2024-01-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.7.2024 z dnia 2024-01-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/550/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.6.2024 z dnia 2024-01-04 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.5.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.4.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.3.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
Zarządzenie Nr 0050.2.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle"
Zarządzenie Nr 0050.1.2024 z dnia 2024-01-02 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026
Zarządzenie Nr 0050.172.2023 z dnia 2023-12-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.171.2023 z dnia 2023-12-27 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy 2 agregatów prądotwórczych oraz dostawy 2 przyczep na homologowanym podwoziu dla OSP Długosiodło i OSP Jaszczułty
Zarządzenie Nr 0050.170.2023 z dnia 2023-12-19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.169.2023 z dnia 2023-12-19 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w użyczenie
Zarządzenie Nr 0050.168.2023 z dnia 2023-12-19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
Zarządzenie Nr 0050.167.2023 z dnia 2023-12-18 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.166.2023 z dnia 2023-12-12 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.165.2023 z dnia 2023-12-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.164.2023 z dnia 2023-12-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.163.1.2023 z dnia 2023-12-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.163.2023 z dnia 2023-12-08 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.162.2023 z dnia 2023-12-07 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem
Zarządzenie Nr 0050.161.2023 z dnia 2023-12-07 w sprawie przeznaczenia budynku gastronomicznego (budynku „baru”) do oddania w najem
Zarządzenie Nr 0050.160.2023 z dnia 2023-12-07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 0050.159.2023 z dnia 2023-12-07 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę/ najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.158.2023 z dnia 2023-12-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.157.2023 z dnia 2023-12-05 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezbudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 0050.156.2023 z dnia 2023-12-05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2023-2037
Zarządzenie Nr 0050.155.2023 z dnia 2023-12-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Boże Narodzenie wzrokiem, smakiem i muzyką”
Zarządzenie Nr 0050.154.2023 z dnia 2023-12-01 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.153.2023 z dnia 2023-11-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.152.2023 z dnia 2023-11-27 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie Nr 0050.151.2023 z dnia 2023-11-22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.150.2023 z dnia 2023-11-21 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.149.2023 z dnia 2023-11-21 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.148.2023 z dnia 2023-11-20 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2023/2024.
Zarządzenie Nr 0050.147.2023 z dnia 2023-11-16 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Długosiodło prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.146.2023 z dnia 2023-11-16 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.145.2023 z dnia 2023-11-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.144.2023 z dnia 2023-11-14 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Młodzieży.
Zarządzenie Nr 0050.143.2023 z dnia 2023-11-13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2023 r. pn.: „ Wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowych oraz organizacja imprez okołoświątecznych”
Zarządzenie Nr 0050.142.2023 z dnia 2023-11-13 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.141.2023 z dnia 2023-11-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Długosiodło z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:” Wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej Długosiodła oraz organizacja imprez okołoświątecznych”
Zarządzenie Nr 0050.140.2023 z dnia 2023-11-09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.139.2023 z dnia 2023-11-09 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2024-2038

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 978

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe