Treść zarządzenia

Nr zarządzenia

Rok zarządzenia

Zarządzenia Wójta Gminy Długosiodło z lat: 2017 - 2021 (wszystkie)

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 z dnia 2021-08-03 w sprawie przekazania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Stare Suski w zarząd Gminnemu Centrum Informacji, Kultury Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.100.2021 z dnia 2021-08-02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.98.2021 z dnia 2021-07-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.97.2021 z dnia 2021-07-16 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.96.2021 z dnia 2021-07-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.95.2021 z dnia 2021-07-13 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.94.2021 z dnia 2021-07-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.93.2021 z dnia 2021-06-30 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.92.2021 z dnia 2021-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.91.2021 z dnia 2021-06-30 w sprawie powołania komisji do odbioru robót drogowych (uzupełnienia kruszywem i pospółką nawierzchni dróg gminnych).
Zarządzenie Nr 0050.88.2021 z dnia 2021-06-23 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.87.2021 z dnia 2021-06-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.86.2021 z dnia 2021-06-15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego
Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 2021-06-15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.84.2021 z dnia 2021-06-15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 0050.83.2021 z dnia 2021-06-02 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.
Zarządzenie Nr 0050.82.2021 z dnia 2021-05-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.81.2021 z dnia 2021-05-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.80.2021 z dnia 2021-05-26 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w 2021 r. pn.: „Wykonanie tablic historycznych dotyczących miejscowości Długosiodło, Stare Bosewo, Blochy”
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 z dnia 2021-05-26 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.78.2021 z dnia 2021-05-26 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 0050.77.2021 z dnia 2021-05-26 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 0050.76.2021 z dnia 2021-05-26 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Długosiodło z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku pn.: „Wykonanie tablic historycznych dotyczących miejscowości Długosiodło, Stare Bosewo, Blochy”
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 z dnia 2021-05-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.74.2021 z dnia 2021-05-18 w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” o numerze POIG.08.03.00-14-010/09 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, stanowiącego własność Gminy Długosiodło na rzecz uc
Zarządzenie Nr 0050.73.2021 z dnia 2021-05-18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.72.2021 z dnia 2021-05-18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
Zarządzenie Nr 0050.71.2021 z dnia 2021-05-18 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem.
Zarządzenie Nr 0050.70.2021 z dnia 2021-05-18 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach na rok szkolny 2021/2022.
Zarządzenie Nr 0050.69.2021 z dnia 2021-05-18 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie na rok szkolny 2021/2022.
Zarządzenie Nr 0050.68.2021 z dnia 2021-05-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.67.2021 z dnia 2021-05-14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Starym Bosewie.
Zarządzenie Nr 0050.66.2021 z dnia 2021-05-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.65.2021 z dnia 2021-05-11 w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych.
Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 2021-04-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.63.2021 z dnia 2021-04-29 w sprawie ogłoszenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.62.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.61.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 0050.60.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 0050.59.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 2021-04-21 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
Zarządzenie Nr 0050.56.2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r. pn.: „Wykonanie albumu promocyjnego – Gmina Długosiodło”
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 z dnia 2021-04-09 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Długosiodle
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 z dnia 2021-04-08 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 z dnia 2021-03-31 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 z dnia 2021-03-25 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia części nieruchomości
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 z dnia 2021-03-25 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2020 rok
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 z dnia 2021-03-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 z dnia 2021-03-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-08-05 godz. 15:21

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
4 065 889

Liczba pojedynczych informacji:
3 383

Liczba plików (załączników):
5 843

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe