Zarządzenie nr: 0050.8.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku

Dodano: 12 kwietnia 2024 r. - godz. 10:16

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.8.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 10 stycznia 2024 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021, poz. 1249 ze zm. ) oraz Uchwały XLI/489/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle, zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.96.2023 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Długosiodle paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

  1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
    1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
      • Pani Agnieszka Machnowska
      • Pani Joanna Staniszewska”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 773 016

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe