Zarządzenie nr: 0050.36.2024 z dnia 21 marca 2024 roku

Dodano: 28 marca 2024 r. - godz. 12:11

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.36.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm 1), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży:

  1. niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0013 Jaszczułty, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętą księgą wieczystą nr OS1W/00045197/1, stanowiącą własność Gminy Długosiodło, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 440 o powierzchni 1,15 ha,
  2. niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0022 Nowe Bosewo, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętą księgą wieczystą nr OS1W/00065767/4, stanowiącą własność Gminy Długosiodło, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 181/4 o powierzchni 0,10 ha.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 894

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe