Zarządzenie nr: 0050.31.2024 z dnia 7 marca 2024 roku

Dodano: 28 marca 2024 r. - godz. 11:57

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.31.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 7 marca 2024 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Długosiodło do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.2408) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Panią Joannę Brejnak do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:
  1. przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
  2. sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie;
  3. występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o którym mowa w pkt. 2;
  4. sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;
  5. przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzania protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa;
  6. prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 907

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe