Zarządzenie nr: 0050.30.2024 z dnia 1 marca 2024 roku

Dodano: 28 marca 2024 r. - godz. 11:49

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.30.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 1 marca 2024 roku

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło

Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Długosiodło, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy Długosiodło wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 3
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Długosiodło

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY FB
Naczelnik Wydziału 1
Stanowisko ds. księgowości
i sprawozdawczości budżetowej
Fb
Inspektor 3
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Fp
Podinspektor 1
Stanowisko ds. wymiaru
podatków i opłat
Fp
Inspektor 1

2) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5
do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Długosiodło

SAMODZIELNE STANOWISKA
Stanowisko ds. oświaty i kadr KO
Inspektor 1
Stanowisko ds. płac KP
Podinspektor 1
Stanowisko ds. ewidencji ludności EL
Zastępca kierownika USC 1
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich OC
Inspektor 1
Stanowisko ds. informatyki IN
Inspektor 1

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 909

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe