Zarządzenie nr: 0050.28.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku

Dodano: 22 lutego 2024 r. - godz. 15:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.28.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.1), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznaczyć do zamiany niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0026 Plewki, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą nr OS1W/00072575/3, stanowiącą własność Gminy Długosiodło, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 174/2 o powierzchni 0,0380 ha, na niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0026 Plewki, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą, stanowiącą własność osób fizycznych, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 128/1 o powierzchni 0,0258 ha.
  2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości należy zastosować dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
  3. Zamiana nieruchomości (zmiana przebiegu drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Długosiodło) ułatwi realizację zadań własnych Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 924

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe