Zarządzenie nr: 0050.4.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku

Dodano: 08 stycznia 2024 r. - godz. 09:31

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.4.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 2 stycznia 2024 roku

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.1), uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy oraz uchwały Nr XLV/544/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Oddać w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, część (powierzchnia 300 m2) nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0010 Długosiodło, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00035790/5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 929/2 o powierzchni 0,45 ha, na rzecz PK AUTO KWIAT Piotr Kwiatkowski.

§ 2.

Oddanie w dzierżawę części nieruchomości następuje z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców na placu manewrowym.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy nieruchomości, o której mowa w § 1 zostaną opisane w Umowie Dzierżawy.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 988

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe