Zarządzenie nr: 0050.3.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku

Dodano: 08 stycznia 2024 r. - godz. 09:27

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 2 stycznia 2024 roku

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.1), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Oddać w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, część (powierzchnia 10 m2) nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0010 Długosiodło, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00000504/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1009 o powierzchni 0,14 ha, na rzecz Marioli Kowalewskiej.

§ 2.

Oddanie w dzierżawę części nieruchomości następuje z przeznaczeniem na miejsce postojowe (parkingowe).

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy nieruchomości, o której mowa w § 1 zostaną opisane w Umowie Dzierżawy.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 990

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe