Zarządzenie nr: 0050.6.2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku

Dodano: 08 stycznia 2024 r. - godz. 09:00

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.6.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Długosiodło

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz.40 ,572,1468,1688), art. 31-31d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194 z 2023 poz.1662) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2019, poz. 2136) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 2015, poz. 1798) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Długosiodło.

§ 2.

 1. Dyrektor samorządowej instytucji kultury otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem charakteru i wielkości zarządzanej instytucji.
 2. Łączna wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Miesięczne wynagrodzenie za pracę dyrektora samorządowej instytucji kultury, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:
  1. wynagrodzenie zasadnicze,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatek funkcyjny.

§ 3.

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora samorządowej instytucji kultury nie może przekroczyć kwoty 9000,00 złotych.
 2. W przypadku zatrudnienia dyrektora samorządowej instytucji kultury w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§ 4.

 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje dyrektorowi w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy.
 2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wilcza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.

§ 5.

 1. W związku z kierowaniem jednostką dyrektorowi samorządowej instytucji kultury przysługuje dodatek funkcyjny w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres wykonywanych zadań, zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, zakres uprawnień do podejmowania decyzji, poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań jak również liczbę podległych pracowników.

§ 6.

 1. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, może być przyznany dodatek specjalny w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek specjalny może być przyznany za:
  1. okresowe zwiększenie obowiązków służbowych;
  2. powierzenie dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności;
  3. efektywną realizację celów statutowych samorządowej instytucji kultury;
  4. poprawę sytuacji finansowej np. poprzez obniżenie kosztów, wypracowanie zysku, pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania samorządowej instytucji kultury;
  5. efektywne wdrażanie planu rozwoju jednostki np. poprzez poszerzenie zakresu wykonywanych przez nią zadań, czy świadczonych usług;
  6. efektywną współpracę z różnymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury.
 3. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności wykonanych zadań.
 4. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
 5. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 7.

Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury przysługuje nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8.

Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury przysługuje nagroda roczna. Nagroda roczna będzie ustalana na zasadach określonych w ustawie z 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U. z 2023r. poz.1690/.

§ 9.

W okresie czasowej niezdolności do pracy, Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury przysługuje wynagrodzenie wynikające z art. 92 i art. 184 Kodeksu pracy w wymiarze określonym w tych artykułach oraz przepisach regulujących uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 10.

Składniki wynagrodzenia miesięcznego i ich wysokość w stosunku do poszczególnych dyrektorów samorządowych instytucji kultury ustala odrębnym pismem Wójt Gminy Długosiodło,  w oparciu o niniejsze zarządzenie.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy prawa pracy powszechnie obowiązujące w tym zakresie.

§ 12.

Traci moc zarządzenie Nr 0050.108.2022 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Długosiodło.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 991

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe