Zarządzenie nr: 0050.5.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku

Dodano: 08 stycznia 2024 r. - godz. 08:40

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.5.2024

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 2 stycznia 2024 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 5a i 5aa oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Kontrola przeprowadzona zostanie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Długosiodło.

§ 3.

  1. Określa się:
    1. plan kontroli;
    2. wzór upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
    3. wzór protokołu kontroli właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą ulegać odpowiednim modyfikacjom, w szczególności w przypadku kontroli podmiotów, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 5)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 995

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe