Zarządzenie nr: 0050.170.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dodano: 22 grudnia 2023 r. - godz. 13:42

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.170.2023

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.169.2023 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do oddania w użyczenie, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 21 dni, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2.

Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie internetowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 788

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe