Zarządzenie nr: 0050.168.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dodano: 20 grudnia 2023 r. - godz. 08:39

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.168.2023

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688); art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 605, poz. 650, poz. 658, poz. 1234, poz. 1675, poz. 1692, poz. 1733, poz. 1872 i poz. 1938) oraz uchwały Nr XLIV/523/2023 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2023 r. – zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Długosiodło na lata 2023-2025”.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
  1. Tomasz Orłowski - Przewodniczący Komisji,
  2. Beata Kiełczewska - Zastępca Przewodniczącego,
  3. Iwona Bułatowicz - Sekretarz Komisji,
  4. Andrzej Kuczyński - Członek Komisji,
  5. Łukasz Szyszkowski - Członek Komisji.
 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w ust. 1, dokonuje sprawdzenia i oceny ofert oraz przygotowuje propozycję wyboru oferty lub nie wybrania żadnej z ofert.
 3. Wójt Gminy Długosiodło dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert lub zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.
 4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-05-27 godz. 13:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 772 796

Liczba pojedynczych informacji:
4 314

Liczba plików (załączników):
7 921

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe