Zarządzenie nr: 0050.4.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku

Dodano: 10 stycznia 2020 r. - godz. 08:29

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.4.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle

Na postawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 190 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art.41 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz.2137 i 2244) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

  1. Ewa Alicja Karczewska – Przewodniczący Komisji,
  2. Elżbieta Danuta Michalak – Wiceprzewodniczący Komisji,
  3. Ewa Urszula Krysiak – Członek Komisji,
  4. Katarzyna Lucyna Piórkowska – Członek Komisji,
  5. Łukasz Aleksander Reising – Członek Komisji.

§ 2.

Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długosiodle.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 15:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 771

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 029