Zarządzenie nr: 0050.101.2019 z dnia 11 września 2019 roku

Dodano: 12 września 2019 r. - godz. 10:12

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.101.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zapewnianego przez ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania dzieci/uczniów do placówek oświatowych i z powrotem

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się zasady przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych i z powrotem, jeżeli opiekę i dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni prywatnym samochodem osobowym, zwanego dalej zwrotem kosztów dowozu.
 2. Uprawnienie do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym:
  1. niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
  2. niepełnosprawnych uczniów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 prawo oświatowe - do najbliższej szkoły podstawowej,
  3. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - do najbliższej szkoły podstawowej oraz do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
  4. dzieciom i młodzieży, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia;
  5. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.

§ 2.

 1. Zwrot kosztów przewozu dokonywany jest na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicem/opiekunem a Wójtem Gminy Długosiodło, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Podstawą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jest złożenie w Urzędzie Gminy w Długosiodle wniosku wraz z wymaganymi do niego załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Druk wniosku pobiera się ze strony internetowej Urzędu Gminy w Długosiodle e-mail gmina@dlugosiodlo.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło.
 3. Do wniosku o zwrot kosztów przewozu należy załączyć:
  1. ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno — pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  2. zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub kontynuację przez niego nauki / wychowania przedszkolnego.
 4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 3.

 1. Wniosek o zwrot kosztów przewozu należy złożyć w Urzędzie Gminy Długosiodło najpóźniej do dnia 15 września roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny objęty wnioskiem.
 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 1.
 3. Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego przysługuje za okres, na jaki zawierana jest umowa, to jest od dnia założenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 września roku szkolnego, na który składany jest wniosek, do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym lub do ostatniego dnia ważności orzeczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3a, o ile dzień ten nastąpi przed dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.
 4. Zwrot kosztów przewozu nie obejmuje udokumentowanych okresów nieobecności ucznia w placówce oświatowej oraz okresów przerw w pracy placówek oświatowych wynikających z kalendarza roku szkolnego (ferii, wakacji) i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§ 4.

 1. Zwrot kosztów przewozu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na podstawie rachunku potwierdzającego realizację uzgodnionych w umowie warunków, przedkładanego przez rodzica/opiekuna. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Podstawą obliczenia wysokości miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu, w zależności od brzmienia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi:
  1. jednokrotność długości trasy z miejsca zamieszkania dziecka do placówki, stawki za jeden kilometr oraz liczby dni obecności dziecka w placówce poświadczonej przez dyrektora placówki lub osobę przez niego upoważnioną.
  2. dwukrotność długości trasy z miejsca zamieszkania dziecka do placówki, stawki za jeden kilometr oraz liczby dni obecności dziecka w placówce poświadczonej przez dyrektora placówki lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Wysokość stawki za jeden kilometr przejazdu samochodem ustala się na kwotę 0,65 zł.
 4. Najkrótszą odległość z domu (miejsca zamieszkania dziecka/ucznia niepełnosprawnego) do placówki oświatowej określa się w kilometrach, na podstawie oświadczenia opiekuna zawartego we wniosku, zweryfikowanego przez pracownika Urzędu Gminy w Długosiodle w oparciu o aplikację google maps.
 5. Rachunek należy dostarczyć do Urzędu Gminy Długosiodło nie później niż do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym realizowano przewóz.
 6. Zwrot kosztów przewozu nastąpi na wskazany we wniosku rachunek bankowy opiekuna w terminie do 14 dni od daty złożenia rachunku w Urzędzie Gminy Długosiodło.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty i kadr Urzędu Gminy Długosiodło.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 212 739

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671