Zarządzenie nr: 0050.61.2019 z dnia 7 maja 2019 roku

Dodano: 31 maja 2019 r. - godz. 11:42

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.61.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-25 godz. 14:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 305 098

Liczba pojedynczych informacji:
2 936

Liczba plików (załączników):
4 832