Zarządzenie nr: 0050.58.2019 z dnia 27 kwietnia 2019 roku

Dodano: 10 maja 2019 r. - godz. 14:32

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.58.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 27 kwietnia 2019 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 i art. 33 ust. 5 oraz art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powierzam Pani Annie Jasińskiej zatrudnionej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Długosiodle pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Długosiodle, w tym spraw związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostki i wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) od dnia 1 maja 2019 r.

§ 2.

Zobowiązuje równocześnie do wykonywania wszelkich obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle , zgodnie z obowiązującymi przepisami i udzielonymi upoważnieniami.

§ 3.

Upoważniam Panią Annę Jasińską do:

 1. Zarządzania jednoosobowo zakładem i reprezentowania go na zewnątrz, na podstawie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.
 2. Realizacji zadań zakładu określonych w statucie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta.
 3. Zawierania umów i porozumień z innymi podmiotami i organizacjami.
 4. Realizacji zadań zakładu i składania corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności zakładu oraz przedstawiania potrzeb w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Wydawania regulaminów, zarządzeń instrukcji i poleceń służbowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu.
 6. Czuwania nad prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem środków przewidzianych w planie finansowym kierując się zasadą legalności, celowości i gospodarności.
 7. Czuwania nad sprawnym funkcjonowaniem Zakładu poprzez:
  • podpisywanie dokumentów,
  • organizację pracy Zakładu, ustalenie podziału obowiązków między pracowników, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy,
  • dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz innych aktów obowiązujących w Zakładzie.
 8. Załatwiania spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

§ 4.

Wyznaczam Panią Annę Jasińską do dokonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, stosownie do zapisu art. 31 Kodeksu Pracy.

§ 5.

Powierzenie obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle następuje za zgodą pracownika.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-05-29 godz. 13:41

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 638 062

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 934