Zarządzenie nr: 0050.26.2021 z dnia 17 lutego 2021 roku

Dodano: 18 lutego 2021 r. - godz. 14:39

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.26.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 17 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłosić III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Długosiodło, szczegółowo opisanych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2.

§ 2.

Ogłoszenie o III przetargach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 632

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe