Zarządzenie nr: 0050.3.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku

Dodano: 01 lutego 2021 r. - godz. 14:16

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.3.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 442 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem, wykrywaniem, identyfikacją, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, oraz w wyższych stanach gotowości obronnej państwa rozwija się w części lub w całości następujące systemy:
  1. System Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej „SWA”;
  2. System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej „ SWO”.
 2. Rozwinięcie SWO i SWA następuje również w przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.
 3. SWO i SWA, w części dotyczącej skażeń wchodzą w skład jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

§ 2.

SWA przygotowywany jest w stanie stałej gotowości obronnej państwa, rozwijany jest w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub wojny lub stanie klęski żywiołowej, a także w przypadku ćwiczeń i treningów.

§ 3.

Do realizacji zadań w ramach SWA, określonych w § 1 ust.1, tworzy się następujące formacje obrony cywilnej:

 1. na szczeblu gminnym:
  1. Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA),
  2. Zakładowe Drużyny Laboratoryjne (ZDL),
  3. Punkty Alarmowania (PA).

§ 4.

 1. Formacje obrony cywilnej, o których mowa w § 3, powołuje szef obrony cywilnej gminy w drodze zarządzenia zgodnie z zasadami określonymi w załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. ZDL i PA oraz tworzą kierownicy zakładów pracy, które są wyznaczone do systemu SWA w drodze porozumień z wójtami w jednostkach organizacyjnych posiadających odpowiednio laboratoria i syreny alarmowe.

§ 5.

Strukturę organizacyjną oraz zadania formacji obrony cywilnej, o których mowa w § 3, określają:

 1. „Struktura organizacyjna Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA)”, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia;
 2. „Struktura organizacyjna Zakładowej Drużyny Laboratoryjnej (ZDL)”, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia;
 3. „Struktura organizacyjna Punktu Alarmowania (PA)”, stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6.

 1. Dla formacji obrony cywilnej, o których mowa w § 3, opracowuje się plany działania.
 2. Zasady sporządzania planów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7.

 1. Formacje obrony cywilnej tworzące SWA, o których mowa w § 3, przekazują informacje o stwierdzonych zagrożeniach właściwym terytorialnie organom obrony cywilnej oraz określonym przez te organy jednostkom organizacyjnym.
 2. Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz alarmowania, a także środków teleinformatycznych i masowego przekazu.
 3. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także odwołaniu na danym terytorium, podejmuje Wojewoda Mazowiecki lub właściwy terytorialnie wójt.
 4. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia.

§ 8.

 1. Czas rozwinięcia SWA od momentu przekazania sygnału wynosi:
  1. 12 godzin na osiągnięcie częściowej gotowości do działania;
  2. do 48 godzin na osiągnięcie pełnej gotowości do działania;
 2. Po rozwinięciu SWA elementy systemów realizują zadania w trybie dwuzmianowym, całodobowym.

§ 9.

Organizację SWA na terenie Gminy Długosiodło określają załączniki do zarządzenia.

§ 10.

 1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa czasu pokoju funkcjonuje SWO.
 2. W przypadku wprowadzenia stanów, o których mowa w § 2, wszystkie elementy SWO wchodzą w skład SWA i funkcjonują, jako jego integralna część.

§ 11.

Do głównych zadań gminnego SWO należy w szczególności:

 1. wykrywanie, monitorowanie oraz analiza informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi związanego w szczególności ze stosowaniem środków rażenia oraz wystąpieniem klęsk żywiołowych, skażeń i zakażeń, powodzi, pożarów, trzęsień ziemi oraz innych działań natury;
 2. pozyskiwanie informacji, co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałych zagrożeń;
 3. przekazywanie informacji o zagrożeniach dla ludności lub środowiska do jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających;
 4. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżających się zagrożeniach oraz jeśli to możliwe przekazanie informacji o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
 5. opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia;
 6. podjęcie działań interwencyjnych.

§ 12.

 1. W skład SWO na terenie gminy wchodzą następujące elementy organizacyjne:
  1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  2. komórki organizacyjne urzędu właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego;
  3. jednostki organizacyjne prowadzące działania interwencyjne w sytuacjach zagrożenia.
 2. Każdy podmiot wchodzący w skład SWO, zobowiązany jest do przekazania właściwym dla swojego terenu działania organom obrony cywilnej oraz podmiotom współdziałającym w ramach SWO i SWA informacji, o możliwym zagrożeniu dla ludności lub środowiska.
 3. Włączenie podmiotów do gminnego SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.

§ 13.

Szef obrony cywilnej przygotowuje jednostki organizacyjne SWA i SWO, oraz zapewnia warunki do działania.

§ 14.

 1. Za utworzenie, przygotowanie warunków do funkcjonowania, w tym wyposażenie w sprzęt oraz szkolenie formacji obrony cywilnej wchodzących w skład SWA, odpowiedzialny jest szef obrony cywilnej.
 2. Szef Obrony Cywilnej Gminy wyposaża tworzone przez siebie formacje obrony cywilnej w sprzęt zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
 3. Ostateczny kształt oraz strukturę formacji ustala organ powołujący formację.

§ 15.

 1. Za przygotowanie i zapewnienie działania SWA oraz SWO odpowiada właściwy terytorialnie szef obrony cywilnej.
 2. Plan działania dla formacji obrony cywilnej SWA utworzonej na szczeblu Gminy zatwierdza szef obrony cywilnej.

§ 16.

 1. Odpowiedzialnymi za organizację szkoleń w zakresie SWA są:
  1. Szef Obrony Cywilnej Gminy – w odniesieniu do obsady osobowej Drużyn Wykrywania i Alarmowania (DWA) oraz Punktów Alarmowania (PA);
  2. dyrektor zakładu – w odniesieniu do obsady osobowej zakładowych drużyn laboratoryjnych i radiofonicznych drużyn alarmowania.
 2. Szkolenia doskonalące, ćwiczenia i treningi organizuje SOCW za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy współudziale kierowników jednostek administracji zespolonej tworzących formacje obrony cywilnej w SWA, Szefów Obrony Cywilnej Powiatów, Miast i Gmin, na podstawie rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej SOCW oraz jego wytycznych do działalności.
 3. W ramach ćwiczeń i treningów organizowanych w ramach SWA należy doskonalić przekazywanie informacji przy wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających proces analizy skażeń i ostrzegania. Czas trwania ćwiczeń i treningów ustala się zgodnie z ustaleniami kierownika przedsięwzięcia. Treningi należy planować i organizować w następujących okresach:
  1. raz w miesiącu - trening SWO (w zakresie treningu radiowego realizowanego w ramach systemu ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza);
  2. raz na kwartał - trening SWA (w zakresie treningu doskonalącego z zakresu znajomości procedur zawartych w Metodyce oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych).
 4. Finansowanie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem, szkoleniem oraz wyposażeniem w sprzęt elementów SWA odbywa się ze środków budżetowych obrony cywilnej przeznaczonych na dotacje celowe po uzgodnieniu zakresu zadań rzeczowych z Szefem Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych samorządu, ujętych w budżecie z przeznaczeniem na działalność obrony cywilnej a także zakładów pracy powołujących dane formacje obrony cywilnej.

§ 17.

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Długosiodło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Długosiodło z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Długosiodło.

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 7)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 671

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe