Zarządzenie nr: 0050.28.2019 z dnia 4 marca 2019 roku

Dodano: 04 marca 2019 r. - godz. 15:55

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.28.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Długosiodło, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00045258/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 141/2 o powierzchni 0,0094 ha, na rzecz Agnieszki Jagielskiej.

§ 2.

Opisana w § 1 powyżej działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i jest zbywana w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w miejscowości Długosiodło, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00066501/9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 143/3, 143/2 i 57, stanowiącej własność Agnieszki Jagielskiej.

§ 3.

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-16 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 035 413

Liczba pojedynczych informacji:
2 837

Liczba plików (załączników):
4 551