Zarządzenie nr: 0050.31.2019 z dnia 4 marca 2019 roku

Dodano: 04 marca 2019 r. - godz. 14:36

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.31.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle

Na podstawie art. 63 ust. 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm. ) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Długosiodło ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem,
 2. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
 1. Organ prowadzący szkołę: Gmina Długosiodło, 07-210 Długosiodło ul. Tadeusza Kościuszki 2.
 2. Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:
  1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem, Dalekie 69 a, 07-211 Długosiodło,
  2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 07-210 Długosiodło
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce( Dz.U. z 2017r.poz.1597).
 4. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
   2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
   1. imię(imiona) i nazwisko,
   2. datę i miejsce urodzenia,
   3. obywatelstwo,
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz.931 z późn.zm.) - w przypadku cudzoziemca,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 z późn.zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 276 ust. 1 pkt 5-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r., poz.1668 z późn.zm. - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Termin i sposób składania ofert:
  1. Oferty z dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem -

   "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem"
   lub
   "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle"

   osobiście w siedzibie urzędu, w sekretariacie I piętro (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu lub przesłać listem poleconym na adres:

   Urząd Gminy w Długosiodle
   ul. T. Kościuszki 2
   07-210 Długosiodle

   w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godziny 16.00

   W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Długosiodle.

  2. Oferty można również składać w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
  3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Długosiodło.
  4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 4-7,12 i 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty i kadr.

  § 3.

  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  § 4.

  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 293 183

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822