Zarządzenie nr: 0050.94.2020 z dnia 9 września 2020 roku

Dodano: 10 września 2020 r. - godz. 13:22

Ostatnio zmodyfikowano: 15 września 2020 r. - godz. 14:20

Zarządzenie Nr 0050.94.2020

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Długosiodło dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XVI/137/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Długosiodło zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji, których przedmiotem jest projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2026
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Długosiodło projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2026.

§ 2.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Długosiodło.
  2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Długosiodło.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10 września do 23 września 2020r. w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Formularz Konsultacji Społecznych dotyczący wyrażenia opinii lub uwag stanowi załącznik do zarządzenia.
  4. Formularz Konsultacji Społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Długosiodło, zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło i tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
  5. Wypełnione formularze można złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło lub wysłać pocztą elektroniczną na adres gops@dlugosiodlo.pl
  6. Zorganizowane zostanie spotkanie członków Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długosiodło w celu wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu w/w strategii.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 577

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286