Zarządzenie nr: 0050.19.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku

Dodano: 12 lutego 2019 r. - godz. 09:42

Ostatnio zmodyfikowano: 14 lutego 2019 r. - godz. 08:22

Zarządzenie Nr 0050.19.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 8 lutego 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Długosiodle

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu 70/16 Wójta Gminy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Długosiodle wprowadza się, następujące zmiany:

 1. § 16 otrzymuje brzmienie:
  „§ 16. ust 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
  2. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
  W Urzędzie Gminy obowiązuje system równoważnego czasu pracy codziennie od poniedziałku do piątku w ramach następującego rozkładu czasu pracy:
  1. od godziny 8:00 do godziny 16:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki;
  2. od godziny 8:00 do godziny 17:00 w środy;
  3. od godziny 8:00 do godziny 15:00 w piątki.
  3. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi trzy miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego danego kwartału w roku.”
 2. § 29 ust 2. otrzymuje brzmienie:
  „§ 29 ust 2 Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
 3. w § 29 ust.3 skreśla się.”

§ 2.

Inne postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jego postanowień pracownikom i obowiązuje od 1 marca 2019 r.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 196

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018