Zarządzenie nr: 0050.5.2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku

Dodano: 06 lutego 2019 r. - godz. 15:20

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.5.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przez Wójta Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wyrażam zgodę na nabycie na rzecz Gminy Długosiodło nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0016 Lipniak Majorat, w jednostce ewidencyjnej 143502_2 Długosiodło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 152 o powierzchni 0,20 ha.
  2. Właścicielem wyżej wymienionej nieruchomości jest Iwona Rychlik na podstawie umowy darowizny, 1841/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  3. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XX/134/2004 z dnia 05 listopada 2004 r. w części pod teren upraw leśnych o symbolu ZL i w pozostałej części pod poszerzenie terenu drogi dojazdowej w ciągu dróg gminnych o symbolu KDD.

§ 2.

Wymieniona w § 1 powyżej nieruchomość nabywana jest w celu zaspokojenia potrzeb publicznych o znaczeniu lokalnym określonych w art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) tj. pod pomnik i cmentarz ofiar pacyfikacji wsi Lipniak Majorat.

§ 3.

Warunki nabycia zostaną określone w protokole uzgodnień.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-03-30 godz. 16:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 392 491

Liczba pojedynczych informacji:
2 949

Liczba plików (załączników):
4 853