Zarządzenie nr: 0050.3.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku

Dodano: 06 lutego 2019 r. - godz. 14:53

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.3.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w uchwale budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 249 ust. 3 i 4 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazuję podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Długosiodło na 2019 roku, przyjętym Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

  1. Załącznik nr 1, 1a i 2 i 2a – Plan finansowy dochodów i wydatków organu i jednostki Urzędu Gminy w Długosiodle,
  2. Załącznik nr 3 i 4 – Plan finansowy dochodów i wydatków dla Zespołu Szkół w Starym Bosewie,
  3. Załącznik nr 5 i 6 – Plan finansowy dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Długosiodle,
  4. Załącznik nr 7 i 8 – Plan finansowy dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Blochach,
  5. Załącznik nr 9 i 10 – Plan finansowy dochodów i wydatków dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem,
  6. Załącznik nr 11 i 12, 12a - Plan finansowy dochodów i wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle,
  7. Załącznik nr 13 i 14 – Plan finansowy dochodów i wydatków dla Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.

§ 2.

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek i Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 17)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 345

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936