Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr XXX/375/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XXX/374/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXIX/373/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/372/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXIX/371/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXIX/370/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXIX/369/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
Uchwała Nr XXIX/368/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXIX/367/2018 z dnia 2018-05-25 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017 - 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaci
Uchwała Nr XXIX/366/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/365/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/364/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/363/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXIX/362/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIX/361/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIX/360/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXIX/359/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXIX/358/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/357/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVIII/356/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXVIII/355/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/321/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXVIII/354/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XXVIII/353/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXVIII/352/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo"
Uchwała Nr XXVIII/351/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło"
Uchwała Nr XXVIII/350/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo"
Uchwała Nr XXVIII/349/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś"
Uchwała Nr XXVIII/348/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość - Dalekie"
Uchwała Nr XXVIII/347/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo"
Uchwała Nr XXVIII/346/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy"
Uchwała Nr XXVIII/345/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki"
Uchwała Nr XXVIII/344/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo"
Uchwała Nr XXVIII/343/2018 z dnia 2018-03-22 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXVIII/342/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/341/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXVIII/340/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXVIII/339/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXVIII/338/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025"
Uchwała Nr XXVIII/337/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025"
Uchwała Nr XXVIII/336/2018 z dnia 2018-03-22 zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.
Uchwała Nr XXVIII/335/2018 z dnia 2018-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXVIII/334/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/333/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVIII/332/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVIII/331/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/330/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/329/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXVIII/328/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/327/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/326/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 752

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061