Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2019 (wszystkie)

Uchwała Nr XXVII/302/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2018 r.
Uchwała Nr XXVI/301/2017 z dnia 2017-11-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/300/2017 z dnia 2017-11-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXVI/299/2017 z dnia 2017-11-27 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXV/298/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.
Uchwała Nr XXV/297/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/296/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXV/295/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXV/294/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXV/293/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XXV/292/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/291/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/290/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/289/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/288/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXV/287/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/286/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
Uchwała Nr XXV/285/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Uchwała Nr XXV/284/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXV/283/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXV/282/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017 - 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXV/281/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr XXV/280/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/279/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/278/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr XXV/277/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXV/276/2017 z dnia 2017-11-03 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło w ośmioletnie szkoły podstawowe
Uchwała Nr XXIV/275/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXIV/274/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/273/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXIV/272/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXIV/271/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany nazwy ulicy "22 Lipca" na "Bolesława Chomicza" w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/270/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Świerczewskiego" na "Kasztanowa" w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/269/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Królowej Jadwigi" w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXIV/268/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/267/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/266/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIV/265/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023
Uchwała Nr XXIV/264/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXIV/263/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXIV/262/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności na przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXIV/261/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
Uchwała Nr XXIV/260/2017 z dnia 2017-08-16 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Uchwała Nr XXIII/259/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/258/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/257/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXIII/256/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/255/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/254/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/253/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 02:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 007 597

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 548