Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2018 (wszystkie)

Uchwała Nr XIV/158/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIV/157/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XIV/156/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XIV/155/2016 z dnia 2016-06-10 w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XIII/154/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/153/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XIII/152/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XIII/151/2016 z dnia 2016-03-17 zmieniająca Uchwałę Nr XII/142/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XIII/150/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIII/149/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
Uchwała Nr XIII/148/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XIII/147/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2025 roku
Uchwała Nr XIII/146/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XIII/145/2016 z dnia 2016-03-17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr XII/144/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XII/143/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XII/142/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja w zakresie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”
Uchwała Nr XII/141/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”
Uchwała Nr XII/140/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostrykół Dworski i Ostrykół Włościański, gmina Długosiodło”
Uchwała Nr XII/139/2016 z dnia 2016-02-19 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XII/138/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XII/137/2016 z dnia 2016-02-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2025
Uchwała Nr XII/136/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XII/135/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XII/134/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XII/133/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała Nr XII/132/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XII/131/2016 z dnia 2016-02-19 w sprawie przyjęcia w zarząd od Powiatu Wyszkowskiego drogi powiatowej
Uchwała Nr XI/130/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XI/129/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr XI/128/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2025
Uchwała Nr XI/127/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XI/126/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XI/125/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
Uchwała Nr XI/124/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2015-2029
Uchwała Nr XI/123/2015 z dnia 2015-12-18 zmieniająca Uchwałę Nr X/106/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XI/122/2015 z dnia 2015-12-18 zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie Gminy Długosiodło”
Uchwała Nr XI/121/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/120/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Folwark - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/119/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/118/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi Marianowo - Stasin - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/117/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/116/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumieniaz Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. i od 01.11 2016 r. do 31.12.2016 r.
Uchwała Nr XI/115/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.
Uchwała Nr XI/114/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XI/113/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Uchwała Nr XI/112/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2016 rok.
Uchwała Nr XI/111/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XI/110/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2016 r.
Uchwała Nr XI/109/2015 z dnia 2015-12-18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-11-15 godz. 15:49

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 527 465

Liczba pojedynczych informacji:
2 509

Liczba plików (załączników):
4 002