Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2019 (wszystkie)

Uchwała Nr XXIII/253/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXIII/252/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXIII/251/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej
Uchwała Nr XXIII/250/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie przyjęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej
Uchwała Nr XXIII/249/2017 z dnia 2017-06-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Długosiodło"
Uchwała Nr XXIII/248/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXIII/247/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIII/246/2017 z dnia 2017-06-26 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr XXII/245/2017 z dnia 2017-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/244/2017 z dnia 2017-05-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXI/243/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXI/242/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXI/241/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr XXI/240/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr XXI/239/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa”
Uchwała Nr XXI/238/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXI/237/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr XXI/236/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska”
Uchwała Nr XXI/235/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXI/234/2017 z dnia 2017-03-30 zmieniająca uchwałę Nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Długosiodle z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr XXI/233/2017 z dnia 2017-03-30 zmieniająca uchwałę Nr XIX/217/2017 Rady Gminy w Długosiodle z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXI/232/2017 z dnia 2017-03-30 zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
Uchwała Nr XXI/231/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXI/230/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło oraz aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXI/229/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXI/228/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXI/227/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXI/226/2017 z dnia 2017-03-30 w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Uchwała Nr XX/225/2017 z dnia 2017-02-24 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło
Uchwała Nr XX/224/2017 z dnia 2017-02-24 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XIX/223/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XIX/222/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XIX/221/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XIX/220/2017 z dnia 2017-02-09 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Uchwała Nr XIX/219/2017 z dnia 2017-02-09 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XIX/218/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XIX/217/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XIX/216/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
Uchwała Nr XIX/215/2017 z dnia 2017-02-09 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku.
Uchwała Nr XVIII/214/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2017 rok.
Uchwała Nr XVIII/213/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XVIII/212/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XVIII/211/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XVIII/210/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
Uchwała Nr XVIII/209/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2016-2029
Uchwała Nr XVIII/208/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Uchwała Nr XVIII/207/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Długosiodło na lata 2016-2023
Uchwała Nr XVIII/206/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2017 r. do 15.04.2017 r. i od 16.10 2017 r. do 31.12.2017 r.
Uchwała Nr XVIII/205/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2017 r.
Uchwała Nr XVIII/204/2016 z dnia 2016-12-16 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2017r.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-03-21 godz. 16:09

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 673 016

Liczba pojedynczych informacji:
2 691

Liczba plików (załączników):
4 277