Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2019 (wszystkie)

Uchwała Nr XXVIII/352/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo"
Uchwała Nr XXVIII/351/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło"
Uchwała Nr XXVIII/350/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo"
Uchwała Nr XXVIII/349/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś"
Uchwała Nr XXVIII/348/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość - Dalekie"
Uchwała Nr XXVIII/347/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo"
Uchwała Nr XXVIII/346/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy"
Uchwała Nr XXVIII/345/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki"
Uchwała Nr XXVIII/344/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo"
Uchwała Nr XXVIII/343/2018 z dnia 2018-03-22 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXVIII/342/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/341/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXVIII/340/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXVIII/339/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXVIII/338/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025"
Uchwała Nr XXVIII/337/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długosiodło na lata 2010-2025"
Uchwała Nr XXVIII/336/2018 z dnia 2018-03-22 zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.
Uchwała Nr XXVIII/335/2018 z dnia 2018-03-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXVIII/334/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/333/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVIII/332/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXVIII/331/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/330/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/329/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXVIII/328/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/327/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/326/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVII/325/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
Uchwała Nr XXVII/324/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr XXVII/323/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/322/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXVII/321/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXVII/320/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr XXVII/319/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
Uchwała Nr XXVII/318/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2017-2029
Uchwała Nr XXVII/317/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały XXV/281/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr XXVII/316/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/241/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr XXVII/315/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/240/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr XXVII/314/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/239/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa”
Uchwała Nr XXVII/313/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/238/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXVII/312/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr XXVII/311/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/236/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska”
Uchwała Nr XXVII/310/2017 z dnia 2017-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XIX/221/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXVII/309/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXVII/308/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXVII/307/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2018 r.
Uchwała Nr XXVII/306/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2018 r. do 15.04.2018 r. i od 16.10 2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała Nr XXVII/305/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/304/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVII/303/2017 z dnia 2017-12-15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 02:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 007 500

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 548