Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2024 (wszystkie)

Uchwała Nr XXXII/402/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap I”
Uchwała Nr XXXII/401/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/400/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXXII/399/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXXII/398/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/397/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/396/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/395/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla osób zajmujących stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
Uchwała Nr XXXII/394/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Długosiodło na rok szkolny 2021/2022
Uchwała Nr XXXII/393/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 - 2023
Uchwała Nr XXXII/392/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Długosiodle i nadania mu statutu
Uchwała Nr XXXII/391/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Długosiodło na lata 2022 - 2026.
Uchwała Nr XXXII/390/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Blochy do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXXII/389/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kornaciska – ul. Słoneczna do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXXII/388/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kornaciska – ul. Kwiatowa do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr XXXII/387/2022 z dnia 2022-06-30 zmieniająca Uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXXII/386/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXXII/385/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 7
Uchwała Nr XXXII/384/2022 z dnia 2022-06-30 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/243/2021 Rady Gminy Długosiodło zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6
Uchwała Nr XXXII/383/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy Szlacheckie
Uchwała Nr XXXII/382/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo
Uchwała Nr XXXII/381/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Długosiodło
Uchwała Nr XXXII/380/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Blochy
Uchwała Nr XXXII/379/2022 z dnia 2022-06-30 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/378/2022 z dnia 2022-04-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXX/377/2022 z dnia 2022-04-25 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXX/376/2022 z dnia 2022-04-25 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku.
Uchwała Nr XXIX/375/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo”
Uchwała Nr XXIX/374/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXIX/373/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXIX/372/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr XXIX/371/2022 z dnia 2022-03-30 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXIX/370/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXIX/369/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Uchwała Nr XXIX/368/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska
Uchwała Nr XXIX/367/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIX/366/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2022 r.
Uchwała Nr XXIX/365/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grądy Szlacheckie
Uchwała Nr XXIX/364/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś
Uchwała Nr XXIX/363/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"
Uchwała Nr XXIX/362/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXIX/361/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 - 2023
Uchwała Nr XXIX/360/2022 z dnia 2022-03-30 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Długosiodło za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
Uchwała Nr XXVIII/359/2022 z dnia 2022-03-08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXVIII/358/2022 z dnia 2022-03-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym
Uchwała Nr XXVII/357/2021 z dnia 2021-12-30 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXVII/356/2021 z dnia 2021-12-30 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok
Uchwała Nr XXVII/355/2021 z dnia 2021-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033
Uchwała Nr XXVII/354/2021 z dnia 2021-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2021 rok
Uchwała Nr XXVII/353/2021 z dnia 2021-12-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2021-2033

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 357

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 753

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe