Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr V/56/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr V/55/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”
Uchwała Nr V/54/2019 z dnia 2019-03-26 w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr V/53/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
Uchwała Nr V/52/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Uchwała Nr V/51/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną
Uchwała Nr V/50/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019 r.
Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 2019-03-26 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 2019-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 2019-01-24 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Długosiodło
Uchwała Nr III/34/2019 z dnia 2019-01-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr III/33/2019 z dnia 2019-01-18 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr II/32/2018 z dnia 2018-12-17 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe
Uchwała Nr II/31/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr II/30/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr II/29/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr II/28/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała Nr II/27/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2019 r.
Uchwała Nr II/25/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Uchwała Nr II/24/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. i od 16.10 2019 r. do 31.12.2019 r.
Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski”
Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”
Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś”
Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość - Dalekie”
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 2018-12-17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 703

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061