Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2019 (wszystkie)

Uchwała Nr XXXII/402/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXXII/401/2018 z dnia 2018-10-16 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/352/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXXII/400/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/350/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo”
Uchwała Nr XXXII/399/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/349/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś”
Uchwała Nr XXXII/398/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/348/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość - Dalekie”
Uchwała Nr XXXII/397/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/347/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”
Uchwała Nr XXXII/396/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/346/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”
Uchwała Nr XXXII/395/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/345/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”
Uchwała Nr XXXII/394/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/344/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”
Uchwała Nr XXXII/393/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Długosiodło na lata 2018-2020
Uchwała Nr XXXII/392/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwała Nr XXXII/391/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXXII/390/2018 z dnia 2018-10-16 w sprawie wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXI/389/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXI/388/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXXI/387/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/339/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XXXI/386/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXXI/385/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXXI/384/2018 z dnia 2018-08-14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Długosiodło do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/383/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXX/382/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr XXX/381/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXX/380/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXX/379/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXX/378/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/377/2018 z dnia 2018-07-13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXX/376/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189
Uchwała Nr XXX/375/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XXX/374/2018 z dnia 2018-07-13 w sprawie nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło"
Uchwała Nr XXIX/373/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/372/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXIX/371/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXIX/370/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXIX/369/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
Uchwała Nr XXIX/368/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr XXIX/367/2018 z dnia 2018-05-25 zmieniająca uchwałę Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2017 - 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaci
Uchwała Nr XXIX/366/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/365/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/364/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2017 rok
Uchwała Nr XXIX/363/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXIX/362/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXIX/361/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr XXIX/360/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XXIX/359/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa
Uchwała Nr XXIX/358/2018 z dnia 2018-05-25 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr XXVIII/357/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
Uchwała Nr XXVIII/356/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2018-2029
Uchwała Nr XXVIII/355/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/321/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXVIII/354/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XXVIII/353/2018 z dnia 2018-03-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 02:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 007 556

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 548