Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2019 (wszystkie)

Uchwała Nr VII/55/2007 z dnia 2007-05-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII/54/2007 z dnia 2007-05-29 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie współfinansowania odnowy drogi powiatowej
Uchwała Nr VI/53/2007 z dnia 2007-03-30 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr VI/52/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w 2007 roku.
Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie współfinansowania odnowy drogi powiatowej.
Uchwała Nr VI/50/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VI/49/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr VI/48/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VI/47/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"
Uchwała Nr VI/46/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr VI/45/2007 z dnia 2007-03-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr V/44/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
Uchwała Nr V/43/2007 z dnia 2007-02-05 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr V/42/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Wyszkowskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących drogi kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/41/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2007 rok.
Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2007 rok
Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr V/38/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle.
Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 2007-02-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectwa.
Uchwała Nr V/36/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Uchwała Nr V/35/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/34/2007 z dnia 2007-02-05 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr IV/33/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007.
Uchwała Nr IV/32/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr IV/31/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr IV/30/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr IV/29/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Uchwała Nr IV/28/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w gminie Długosiodło
Uchwała Nr IV/27/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w 2007 roku.
Uchwała Nr IV/26/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr IV/25/2006 z dnia 2006-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
Uchwała Nr IV/24/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr III/23/2006 z dnia 2006-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.
Uchwała Nr III/22/2006 z dnia 2006-12-15 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr III/21/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Uchwała Nr III/20/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr III/19/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr III/18/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr III/17/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr III/16/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok
Uchwała Nr III/15/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 2006-12-15 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz prowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr II/11/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr II/10/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/294/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2006.
Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Długosiodło na lata 2005- 2015
Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 2006-12-04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004 – 2013
Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie ustalenia diet dla radnych
Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 2006-12-04 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-12-06 godz. 13:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 123 484

Liczba pojedynczych informacji:
2 869

Liczba plików (załączników):
4 594