Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr XIII/118/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku
Uchwała Nr XIII/117/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie bonifikaty na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr XIII/116/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zbycia nieruchomości – lokali mieszkalno-usługowych wraz z udziałem w gruncie
Uchwała Nr XIII/115/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/98/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2008 roku.
Uchwała Nr XIII/114/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
Uchwała Nr XIII/113/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Uchwała Nr XIII/112/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr XIII/111/2008 z dnia 2008-04-14 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/96 Rady Gminy w Długosiodle w sprawie utworzenia zespołu placówek w Starym Bosewie.
Uchwała Nr XIII/110/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa i ustalenia inkasenta.
Uchwała Nr XIII/109/2008 z dnia 2008-04-14 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XIII/108/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XIII/107/2008 z dnia 2008-04-14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XII/106/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XII/105/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.
Uchwała Nr XII/104/2008 z dnia 2008-02-22 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
Uchwała Nr XII/103/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2008 roku
Uchwała Nr XII/102/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2008 rok.
Uchwała Nr XII/101/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2008 rok
Uchwała Nr XII/100/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie współfinansowania odnowy drogi powiatowej.
Uchwała Nr XII/99/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
Uchwała Nr XII/98/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Uchwała Nr XII/97/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
Uchwała Nr XII/96/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grochowej.
Uchwała Nr XII/95/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/86/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007r.
Uchwała Nr XII/94/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie ustalenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XII/93/2008 z dnia 2008-02-22 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2003 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 grudnia 2003 roku.
Uchwała Nr XI/92/2007 z dnia 2007-12-28 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr XI/91/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008.
Uchwała Nr XI/90/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie wydatków budżetowych gminy , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Uchwała Nr XI/89/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Długosiodło.
Uchwała Nr XI/88/2007 z dnia 2007-12-28 zmieniająca uchwałę Nr VI/50/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
Uchwała Nr XI/87/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr XI/86/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w 2008 roku.
Uchwała Nr XI/85/2007 z dnia 2007-12-28 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grochowej
Uchwała Nr X/84/2007 z dnia 2007-10-30 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr X/83/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku
Uchwała Nr X/82/2007 z dnia 2007-10-30 zmieniająca uchwałę Nr VI/50/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
Uchwała Nr X/81/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr X/80/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr X/79/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
Uchwała Nr X/78/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/77/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/76/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/75/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie planowanej gospodarki ściekowej w miejscowościach Grądy Szlacheckie, Znamiączki i Budy Przetycz.
Uchwała Nr X/74/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wyszkowie, Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2008-2011.
Uchwała Nr X/73/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie przystąpienia Gminy Długosiodło do Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr X/72/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie AKTU NADANIA imienia Gimnazjum Publicznemu w Długosiodle.
Uchwała Nr X/71/2007 z dnia 2007-10-30 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali przez ich najemców lub dzierżawców
Uchwała Nr IX/70/2007 z dnia 2007-09-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2006 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2007
Uchwała Nr IX/69/2007 z dnia 2007-09-11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004-2013.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 056

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064