Treść uchwały

Nr sesji

Nr uchwały

Rok uchwały

Uchwały Rady Gminy Długosiodło z lat: 2006 - 2020 (wszystkie)

Uchwała Nr X/106/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Uchwała Nr X/105/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr X/104/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr X/103/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”
Uchwała Nr X/102/2019 z dnia 2019-11-08 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/354/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami sam
Uchwała Nr X/101/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr X/100/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”
Uchwała Nr X/99/2019 z dnia 2019-11-08 zmieniająca uchwałę Nr X/101/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr X/98/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Długosiodle
Uchwała Nr X/97/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło
Uchwała Nr X/96/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/86/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie powierzenia zadań publicznych prowadzenia konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w 2020 r.
Uchwała Nr X/94/2019 z dnia 2019-11-08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Uchwała Nr IX/93/2019 z dnia 2019-09-06 zmieniająca uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”
Uchwała Nr IX/92/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr IX/91/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr IX/90/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Długosiodle
Uchwała Nr IX/89/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr IX/88/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Długosiodło na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego w zakresie zimowego utrzumania dróg powiatowych w okresie od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r. i od 16.10.2020 r, do 31.12.2020 r.
Uchwała Nr IX/87/2019 z dnia 2019-09-06 zmieniająca uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała Nr IX/86/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Uchwała Nr IX/85/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016 roku
Uchwała Nr IX/84/2019 z dnia 2019-09-06 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/83/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/82/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Długosiodło za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Długosiodło za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle za 2018 rok
Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/74/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
Uchwała Nr VIII/73/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
Uchwała Nr VIII/72/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło oraz określenia granic i obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/71/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/70/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/69/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 2019-05-30 w sprawie stwierdzenia nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
Uchwała Nr VII/66/2019 z dnia 2019-04-16 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VI/65/2019 z dnia 2019-04-09 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle
Uchwała Nr VI/64/2019 z dnia 2019-04-09 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/61/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr VI/63/2019 z dnia 2019-04-09 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr VI/62/2019 z dnia 2019-04-09 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030
Uchwała Nr V/61/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/60/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok
Uchwała Nr V/59/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
Uchwała Nr V/58/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr V/57/2019 z dnia 2019-03-26 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 791

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061