Uchwała nr: XLIV/528/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku

Dodano: 22 stycznia 2024 r. - godz. 14:11

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIV/528/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Długosiodło prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 0010 Długosiodło, gmina Długosiodło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr: 845/6 o powierzchni 0,0357 ha i 845/7 o powierzchni 0,3130 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1W/00024586/2, za kwotę 1 320 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-17 godz. 15:07

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 619 020

Liczba pojedynczych informacji:
4 248

Liczba plików (załączników):
7 772

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe