Uchwała nr: XLIV/527/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku

Dodano: 22 stycznia 2024 r. - godz. 14:06

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIV/527/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Długosiodło na rzecz ich użytkowników wieczystych, odbywa się na zasadach oraz według wytycznych sprzedaży określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

 1. Sprzedaż, o której mowa w § 1 może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło albo, w razie jego braku, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło na potrzeby zabezpieczenia rezerw terenów pod realizację celów publicznych,
  2. nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z postanowieniami umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub zgodnie z decyzją lub innymi dokumentami lub przepisem prawa na podstawie, którego grunt został oddany w użytkowanie wieczyste, w tym celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste,
  3. dotychczasowy użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Długosiodłow stosunku do nieruchomości objętej sprzedażą:
   1. z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
   2. z tytułu podatku od nieruchomości.
 2. W przypadku niespełnienia warunków z ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 3, przeznaczenie do sprzedaży i sprzedaż może nastąpić jedynie za zgodą Rady Gminy Długosiodło.

§ 3.

Cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1 ustala się w sposób określony w art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 4.

W przypadku nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ma zastosowanie przepis art. 69a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 469

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 753

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe