Uchwała nr: XLIII/517/2023 z dnia 14 września 2023 roku

Dodano: 02 stycznia 2024 r. - godz. 08:47

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIII/517/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, na lokal użytkowy składajacy się z:

  1. pomieszczeń nr 40, 41, 41a, 47, 45, 46 o łącznej powierzchni użytkowej 94,40 m2,
  2. pomieszczeń wspólnych (tj. korytarz, klatka schodowa, WC, pomieszczenie w piwnicy nr 59 o powierzchni 8,80 m2) o łącznej powierzchni pomocniczej 80,00 m2, znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w obrębie 0010 Długosiodło, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00035790/5, stanowiącej własność Gminy Długosiodło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1124 o powierzchni 0,40 ha.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-17 godz. 15:07

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 619 003

Liczba pojedynczych informacji:
4 248

Liczba plików (załączników):
7 772

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe