Uchwała nr: XLIII/515/2023 z dnia 14 września 2023 roku

Dodano: 02 stycznia 2024 r. - godz. 08:36

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIII/515/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 43.200.015,46 zł,z tego :
  1. bieżące w kwocie 39.491.634,46 zł,
  2. majątkowe w kwocie 3.708.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53.275.787,89 zł,z tego :
  1. bieżące w kwocie 40.312.455,80 zł,
  2. majątkowe w kwocie 12.963.332,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.075.772,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej w kwocie 5.700.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.224.462,06 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.151.310,37 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.011.593,10 zł, rozchody w wysokości 1.935.820,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł.
 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.700.000,00 zł.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 9)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-06-12 godz. 09:10

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 867 428

Liczba pojedynczych informacji:
4 319

Liczba plików (załączników):
7 953

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe