Uchwała nr: XLIII/511/2023 z dnia 14 września 2023 roku

Dodano: 29 grudnia 2023 r. - godz. 12:37

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XLIII/511/2023

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrzczanka-Folwark

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 0006 Chrzczanka-Folwark, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło, stanowiącej własność prywatną, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 221/32, nadaje się nazwę: "Jerzyka".
  2. Załącznikiem do uchwały jest szkic sytuacyjny przebiegu ulicy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2024)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2024-04-15 godz. 10:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
7 604 464

Liczba pojedynczych informacji:
4 245

Liczba plików (załączników):
7 753

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe